Hulevesi

Huleveden määritelmä:

Hulevesi on sade- ja sulamisvettä, joka ohjataan pois rakennetuilta alueilta. Talojen viemärivedet rinnastetaan laissa sadeveteen ja niitä koskevat samat säännökset. Hulevesiä esiintyy pääasiassa keväällä tapahtuvan lumen sulamisen aikana, kesällä kovan sateen aikana ja sadekuukausina syksyllä.

Huleveden hallinnan tavoitteet:

Sadeveden hallinnan yleisiä tavoitteita ovat sadevesien hallinnan suunnittelun kehittäminen etenkin asemakaava-alueilla, imeyttää ja viivästyttää hulevesi sen kertymispaikalla, estää huleveden ympäristölle ja kiinteistöille aiheuttamia haittoja ja vahinkoja sekä huolehtiminen siitä, ettei hulevettä johdeta jätevesiviemäriin.

Päätös:

Pietarsaaren kaupunginvaltuusto päätti 26.11.2018, että hulevesiputkistojen omistus ja hallinta siirretään Pietarsaaren vedestä tekniseen palvelukeskukseen. Lisäksi päätettiin, että Pietarsaaren kaupunki otti käyttöön hulevesimaksun 1.1.2019.

Päätöksen mukaan maksun suuruus riippuu siitä, kuinka paljon kiinteistö kuormimttaa järjestelmää. Maksu määräytyy kiinteistön pinta-alan ja käytön perusteella.

Hulevesijärjestelmän kattamat alueet:

Toiminta-alue kattaa Pietarsaaren asemakaavoitetut alueet. Kiinteistöjen määrä alueella on noin 4500.

Liittymispiste:

Paikka, jossa kiinteistön hulevesijärjestelmä yhdistyy kaupungin hulevesijärjestelmään. Liittymispiste määrittelee vastuurajan kaupungin ja hulevesijärjestelmään välillä.

Liittymis- ja padotuskorkeus:

Liittymiskorkeus on kiinteistön hulevesijärjestelmän liitoskohdan korkeus.

Padotuskorkeudella tarkoitetaan tasoa, johon huleveden annetaan nousta kaupungin hulevesijärjestelmässä. Pietarsaaressa padotuskorkeus on kadun- tai maan pinta + 100 mm.

Mitä laki sanoo?

Vesihuoltolaissa säädetään, että kiinteistöjen hulevettä ei saa johtaa jätevesiviemäriin. Hulevesi lisää puhdistettavan jäteveden määrää ja alentaa jäteveden lämpötilaa.

Seurauksena on, että energian ja kemikaalien kulutus kasvaa ja jätevedenpuhdistamon puhdistustulokset huononevat,mikä puolestaan tarkoittaa, että jäteveden käsittelystä tulee kalliimpaa. Pahimmassa tapauksessa viemäriverkkoon voi tulla niin paljon hulevettä, että kaikkea vettä ei voida pumpata viemäripuhdistuslaitokselle, vaan sekoitettu jätevesi ja hulevesi virtaavat vesistöihin ja vahingoittavat ympäristöä.

Kiinteistön omistaja tai haltija vastaa oman kiinteistönsä huleveden käsittelystä.

Liittyminen hulevesijärjestelmään

Kiinteistöt liitetään yleensä viettoviemäriin. Joissakin erityistapauksissa hulevesi on pumpattava.

Jos kiinteistö on liitetty viettoviemäriin, on suositeltavaa rakentaa padon venttiili. Jos kiinteistöä ei voida liittää kaupungin hulevesiverkkoon viettoviemärillä, kiinteistön omistaja on velvollinen rakentamaan pumppuaseman tontilleen liittymisen mahdollistamiseksi.

Uudisrakentaminen:

Hakemus uuden rakennuksen liittämiseksi hulevesijärjestelmääntoimitetaan rakennuksen rakennusluvan yhteydessä tai suoraan kunnallistekniselle osastolle. Liittymälle tehdään erillinen liittymispäätös.

Olemassa olevat rakennukset:

Huleveden viemäröinnin liittymismaksu asemakaava-alueella on 400 euroa, jos hulevesiputket rakennetaan tai on rakennettu tontin rajalle kadun rakentamisen tai kunnostamisen yhteydessä.

Muiden kiinteistöjen osalta laskutetaan todelliset kustannukset, jos kaupunki toimii työn tilaajana. Jos kiinteistön omistaja/haltija sopii ulkopuolisen urakoitsijan kanssa työn suorittamisesta asiakkaan laskuun (kotitalousvähennys), liittymismaksua ei laskuteta. Katualueen kaivutöihin tarvitaan lupa, joka saadaan kunnallistekniseltä osastolta.

Liittymismaksua ei veloiteta, kun liittyminen tehdään avo-ojaan.