Inva-pysäköinti

Mihin liikkumisesteisen pysäköintitunnuksella voi/saa pysäköidä?

Tieliikennelain 190 §:n mukaan Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) voi myöntää liikkumisesteisen pysäköintitunnuksen sellaiselle vaikeasti liikkumisesteiselle tai sellaisen vaikeasti liikkumisesteisen henkilön kuljettamista varten, jolla on näkövamma tai jonka vammasta aiheutuu haittaa liikuntakyvylle. Hakemus tehdään sähköisenä Traficomin palvelussa tai Ajovarman palvelupisteessä. Lue lisää: https://www.traficom.fi/fi/asioi-kanssamme/liikkumisesteisen-pysakointitunnuksen-ja-verovapautuksen-hakeminen

Luvalla saa ajoneuvon pysäköidä yleisillä alueilla:

  • liikuntaesteisille autoilijoille tarkoitetuille pysäköintipaikoille, jotka on merkitty pyörätuolimerkillä
  • maksulliselle pysäköintipaikalle maksua suorittamatta
  • alueelle, missä pysäköinti on muutoin pysäköinti kielletty -merkillä kielletty
  • pihakadulle tai pyöräkadulle
  • rajoitusta pidemmäksi aikaa sellaiselle pysäköintipaikalle, jossa pysäköinnin enimmäisaikaa on liikennemerkein rajoitettu

Pysäköitäessä ajoneuvo, jossa on liikkumisesteisen pysäköintitunnus, pysäköinnin alkamisaikaa ei tarvitse osoittaa.

Pysäyttäminen kielletty -liikennemerkki koskee myös liikkumisesteisiä. Liikkumisesteisen pysäköintitunnuksella ei myöskään saa pysäköidä alueelle tai paikalle, joka on osoitettu liikennemerkillä vain tiettyjen ajoneuvojen pysäköintiin. Liikkumisesteisen pysäköintiluvalla pysäköintiä ohjaavat myös yleiset Tieliikennelain 36-38 § pysäköintiohjeet ja -kiellot.

On huomioitava, että mikäli pysäköinnistä on ilmeistä haittaa, ajoneuvo on poliisin kehotuksesta siirrettävä poliisin osoittamaan sopivaan paikkaan.

Voiko inva-luvalla pysäköidä yksityisillä alueilla?

Yksityisen kiinteistön tai alueen omistajan tai haltijan antamat pysäköintiä koskevat määräykset ja ohjeet koskevat yksityisen alueen pysäköintiä, pysäköintikieltoa tai siihen liittyviä poikkeuksia ja kiinteistön omistajan antamaa pysäköintilupaa. Pysäköintiä koskevat määräykset yksityisellä alueella on ilmaistava selvästi havaittavalla tavalla.

Yksityisillä pysäköintialueilla Inva-luvalla pysäköimisen ehdot ja käytännöt ovat hyvin vaihtelevia. (Puhekielessä käytetyn inva-luvan virallinen termi on ”liikkumisesteisen pysäköintitunnus”). Yksityisiä alueita, kiinteistöjä ja pysäköintipaikkoja voivat olla esim. lentokenttien, ostoskeskusten, asuintalojen piha- ja pysäköintialueet.

Liikkumisesteisen tunnus ei aina oikeuta yksinään pysäköimään maksutta ja aikarajoituksetta yksityisillä alueilla. Kyseisillä alueilla on noudatettava alueiden omia pysäköimisen sääntöjä ja niillä olevia liikennemerkkejä. Yksityisillä alueilla myös vammaisen henkilön on pysäköintimääräysten niin osoittaessa käytettävä liikkumisesteisen pysäköintitunnuksen lisäksi pysäköintikiekkoa.

Liikuntaesteisen pysäköintilupa ei näin ollen oikeuta pysäköimään esim. kerrostalon pihaan, jos inva-paikkoja ei ole erikseen merkitty (=vieraspaikat) tai asianomaisella ei ole taloyhtiön erillistä pysäköintilupaa, mikäli sellainen tarvitaan ko. parkkipaikalla. Jos yksityisellä alueella oleva parkkipaikka on merkitty varattu-kyltillä jollekin tietylle henkilölle tai ajoneuvolle, ei siihen ole lupa pysäköidä inva-luvalla.

Julkisten palveluiden piiriin kuuluvien (kuten eri virastot, poliisi, terveyskeskus, koulu, kirjasto yms.) palveluiden yksityisillä pysäköintipaikoilla ja -alueilla tulee huolehtia siitä, että inva-luvalla pysäköiminen mahdollistuu. Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 53 § säädetään Liikkumisesteettömästä rakentamisesta: Hallinto- ja palvelurakennuksen sekä muussa rakennuksessa olevan sellaisen liike- ja palvelutilan, johon tasa-arvon näkökulmasta kaikilla on oltava mahdollisuus päästä, sekä näiden rakennuspaikan tulee soveltua myös niiden henkilöiden käyttöön, joiden kyky liikkua tai muutoin toimia on rajoittunut.

Vammaisjärjestöt vetoavat julkisten, yleisölle tarkoitettujen tilojen pysäköintialueiden maanomistajiin: Toivomme, että haluatte olla mukana edistämässä vammaisten ihmisten osallistumista, liikkumista ja yhdenvertaisuutta huomioimalla vammaisen pysäköintiluvan pysäköintialueillanne. Mikäli kuitenkin päädytte siihen, että ette halua huomioida liikkumisesteisen pysäköintilupa alueellanne, pyydämme teitä ilmoittamaan asiasta selkein kyltein, jotka eivät jätä erehtymisen varaa. Esimerkiksi näin: ”Yksityinen P-alue. Emme huomioi liikkumisesteisen pysäköintilupaa.”

Onko minun käytettävä pysäköintikiekkoa, kun minulla on inva-lupa?

Tieliikennelain 39 § mukaan pysäköinnin alkamisaikaa ei tarvitse osoittaa, jos ajoneuvossa on liikkumisesteisen pysäköintitunnus.

Yksityisillä pysäköintialueilla liikkumisesteisen pysäköintitunnus ei välttämättä yksin oikeuta pysäköimään ilman, että lisäksi noudattaa yksityisen alueen tai kiinteistönomistajan määräämiä pysäköinnin määräyksiä, ehtoja ja liikennemerkkejä. Jos yksityisellä alueella on määräys pysäköintikiekon käyttövelvollisuudesta, kiekkoa on käytettävä inva-luvan lisäksi. Esimerkkinä voi mainita, että Helsinki-Vantaan lentokentällä on muutama lyhytaikainen pysäköintipaikka merkittynä liikuntaesteisen tunnuksella ja pysäköintikiekon vaatimuksella, joten oikeuteen pysäköidä ko. paikkaan tarvitaan liikkumisesteisen pysäköintitunnus sekä pysäköintikiekko osoittamaan pysäköinnin määräaikaa.

Julkisten palveluiden piiriin kuuluvien (kuten eri virastot, poliisi, terveyskeskus, koulu, kirjasto yms.) palveluiden yksityisillä pysäköintipaikoilla tulee huolehtia siitä, että inva-luvalla pysäköiminen mahdollistuu.

Miten toimia, jos on saanut pysäköintivirhemaksun yksityiseltä pysäköinninvalvontayritykseltä?

Invalidiliittoon on tullut soittoja siitä, että yksityiset pysäköinninvalvontayritykset rahastavat inva-pysäköintiluvan omaavia pysäköintivalvontamaksuilla, mikäli he eivät ole käyttäneet pysäköintikiekkoa yksityisellä pysäköintialueella.

Yksityisen kiinteistön tai alueen omistajan tai haltijan antamat pysäköintiä koskevat määräykset ja ohjeet koskevat yksityisen alueen pysäköintiä, pysäköintikieltoa tai siihen liittyviä poikkeuksia ja kiinteistön omistajan antamaa lupaa.

Yksityisillä pysäköintialueilla Inva-luvalla pysäköimisen ehdot ja käytännöt ovat hyvin vaihtelevia. Yksityisen kiinteistön omistaja tai haltija voi halutessaan myöntää maksuttoman pysäköinnin inva-pysäköintiluvan haltijalle. Käytännöt edellyttävät kiinteistönomistajalta harkintavallan käyttöä ja ratkaisu on vain yksittäistä kiinteistöä tai piha-aluetta koskeva.

Pysäköintivalvontamaksun perusteluina ko. firmat ovat käyttäneet Invalidiliiton asiantuntija vastaa -palstan vastauksia, mutta Invalidiliitto ei ole määräyksiä antava tai valvova viranomainen, joten yksityiset pysäköinninvalvontayritykset eivät voi perustaa vaatimuksiaan Invalidiliiton vastauksiin, vaan kullakin yksityisellä alueella oleviin pysäköinnin ehtoihin.

Jos kokee yksityisellä pysäköintialueella saamansa pysäköinnin valvontamaksun aiheettomaksi, asiasta kannattaa reklamoida ensin yksityiseen pysäköinnin valvontayritykseen tai ottaa yhteyttä kyseessä olevan yksityisen kiinteistön tai alueen omistajaan, jonka toimeksiannosta pysäköinninvalvontayritykset toimivat. Yksityisalueiden pysäköintiohjeiden noudattamisen riidat käsitellään sopimusoikeuden kysymyksinä kuluttajariitalautakunnassa. Neuvoa voi kysyä myös kunnan kuluttajaoikeusneuvonnasta.

Onko julkisella kävelykadulla pysäköinti sallittua liikkumisesteisen pysäköintitunnuksella?

Moottorikäyttöisen ajoneuvon pysäköinti ja pysäyttäminen kävelykadulla on kielletty, lukuun ottamatta huoltoajoon liittyvää pysäyttämistä silloin, kun huoltoajo on liikennemerkin mukaan sallittu.

Kävelykadulla pysäköiminen ei ole sallittua myöskään inva luvalla. Joidenkin kaupunkien kävelykaduilla saattaa olla erikseen esteetön ISA- pyörätuolitunnuksella merkitty pysäköintipaikkaa, johon auton voi pysäköidä inva-luvalla.

Voiko liikkumisesteisen pysäköintitunnuksella pysäköidä jalkakäytävälle?

Liikkumisesteisen pysäköintitunnuksella ei saa pysäköidä jalkakäytävälle. Liikkumisesteisen pysäköintitunnuksen omaavan on noudatettava tieliikennelain määräyksiä pysäköimisen ja pysäyttämisen suhteen.

Ajoneuvoa ei saa pysäyttää eikä pysäköidä sellaiseen paikkaan eikä siten, että siitä aiheutuu vaaraa tai että liikenne tarpeettomasti estyy tai häiriytyy.

Polkupyörän ja mopon saa pysäyttää ja pysäköidä jalkakäytävälle ja pyörätielle. Muunkin ajoneuvon saa erityistä varovaisuutta noudattaen pysäyttää lyhyeksi ajaksi jalkakäytävälle ja pyörätielle ajoneuvoon nousemista, siitä poistumista, sen kuormaamista tai kuorman purkamista varten, milloin läheisyydessä ei ole käytettävissä muuta pysäyttämiseen sopivaa paikkaa ja pysäyttämiseen on pakottavia syitä. Pysäytetty ajoneuvo ei kuitenkaan saa kohtuuttomasti haitata jalkakäytävällä ja pyörätiellä kulkemista. Kuljettajan on tällöin pysyteltävä ajoneuvonsa läheisyydessä ja tarvittaessa siirrettävä ajoneuvo paikkaan, jossa se ei häiritse muuta liikennettä.

Uusi tieliikennelaki löytyy osoitteesta: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2018/20180729

Onko olemassa jotain ohjeita, miten liikkumisesteisen pysäköintitunnusta voi käyttää EU:n alueella?

Englanninkielisellä internetsivustolla fiadisabledtravellers.com on tietoa vammaispysäköintisäännöistä niin EU:ssa kuin muualla Euroopassa ja eri puolilla maailmaa.

Rakennettu ympäristö/ inva-pysäköinti

Onko inva-paikasta olemassa jotain sijaintiin ja kokoon liittyviä määräyksiä?

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen pykälässä 53, 1-3 mom. määritellään, että: ”Hallinto- ja palvelurakennuksen sekä muussa rakennuksessa olevan sellaisen liike- ja palvelutilan, johon tasa-arvon näkökulmasta kaikilla on oltava mahdollisuus päästä, tulee soveltua myös niiden henkilöiden käyttöön, joiden kyky liikkua tai muutoin toimia on rajoittunut.”

Suomen Rakentamismääräyskokoelma (RakMk) Osa F1, Esteetön rakennus, määräykset ja ohjeet määräävät, että: ”Osan rakennuksen autopaikoista tulee soveltua pyörätuolin käyttäjälle. Nämä paikat tulee sijoittaa rakennukseen pääsyn kannalta sisäänkäyntiin nähden tarkoituksenmukaisesti ja ne tulee merkitä liikkumisesteisen tunnuksella. ”

Päästäkseen ulos autosta pyörätuolilla tai muilla apuvälineillä kulkeva henkilö tarvitsee enemmän tilaa. Autopaikan tulee olla normaalia leveämpi, koska esim. pyörätuolin on mahduttava auton viereen. Liikkumisesteisen henkilön autopaikan tulee sijaita mahdollisimman lähellä sisäänkäyntiä ja reitin sisäänkäynnille tulee olla esteetön ja korkeista kynnyksistä vapaa.

Liikkumis- ja toimimisesteiselle henkilölle soveltuvan autopaikan (le- autopaikka) tulee olla leveydeltään 3600 mm ja pituudeltaan 5000 mm. Autopaikat merkitään kansainvälisellä ISA- pyörätuolitunnuksella paikan pohjaan maalattuna sekä kiinteillä pystytolpilla.

Onko As Oy:llä velvollisuus järjestää inva-pysäköintipaikkoja?

Alueen asemakaavamääräyksissä voidaan määritellä, montako esteetöntä autopaikkaa (inva paikka) ko. alueella tulee olla ja miten ne sijoitetaan. Kannattaa olla yhteydessä asunto-osakeyhtiön hallitukseen. Tarvittaessa voi esittää hallitukselle asemakaavamuutoksen hakemista.

Julkisten alueiden inva paikoista ohjeistaa rakentamismääräyskokoelma F1, jossa todetaan, että osan rakennuksen autopaikoista tulee soveltua pyörätuolin käyttäjälle. Rakentamismääräyskokoelma F1 löytyy ympäristöministeriön sivuilta: www.ymparisto.fi (Suomen rakentamismääräyskokoelma). On kuitenkin huomioitava, että F1 pätee vain uudisrakennuksiin ja julkisiin rakennuksiin.

RT-korttien ohjeistuksessa määritellään, että inva paikkoja pitää olla 1 paikka 50:stä sekä yksi lisää aina alkavaa 50 autopaikkaa kohden.

Miten pitkäksi aikaa taloyhtiön alueella saa pysäköinti inva-luvalla?

Se miten taloyhtiön alueella saa parkkeerata riippuu siitä, onko kyseinen taloyhtiön alue yksityinen vai ei. Alueella tulee noudattaa niitä säännöksiä mitä alueella on. Esimerkiksi, jos taloyhtiön alueella on määritelty, että vieraspaikalla saa parkkeerata vain 4 tuntia ja että parkkikiekkoa tulee käyttää, on myös vammaisen pysäköintiluvan haltijan noudatettava näitä sääntöjä. Jos alue olisi kaupungin hallinnassa, silloin pätevät ne säännökset mitä liikkumisesteisen pysäköintitunnuksesta on määritelty.

Lähde www.invalidiliitto.fi (muokattu 12.8. 2022, Pietarsaaren kaupunki)