Katutyöt ja tilapäiset sulkemiset

Kaduilla tehtävät työt ja tilapäiset liikennejärjestelyt:

Katutyöt ja tilapäiset sulkemiset:

Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta 14 a § edellyttää aina, että työstä vastaavan on tehtävä ilmoitus kaupungille kadulla, jalkakäytävällä ja muulla yleisellä alueella (mm. puistoissa ja muilla viheralueilla) suoritettavista kaivutyöstä. Kaupunki tekee myös päätökset tilapäisistä liikennejärjestelyistä tieliikennelain ja tieasetuksen perusteella.
Lupavelvollisuuden ja päätöksen alaisia töitä ovat kaikki katualueella (katu, jalkakäytävä, pyörätie, puistot ym.) tehtävät työt. Näitä ovat mm.:

• kaivutyöt
• kiinteistön rakentamis- ja korjaamistyöt, joiden suorittamiseksi rajataan osa kadusta tai yleisestä alueesta työmaaksi
• kiinteistöjen vesijohto-, sähkö-, kaukolämpö- ja viemäriliitännät
• kadulle pystytettävät rakennustelineet, hissilaitteet
• kadulta tapahtuvat nostot
• kuormalavojen säilyttäminen kadulla
• työmaakoppien säilyttäminen kadulla
• kattolumien pudottaminen kadulle – sulkemissuunnitelma on aina laadittava ja sen on oltava olemassa!
• Ohje esteettömyydestä sekä aitamisohjeet

Muista myös olemassa olevat putket ja kaapelit työtä varten vuokratulla alueella. Kysy ensin, kaiva vasta sitten. Tietoja johdoista antavat Herrfors Nät Ab, Jakobstadsnejdens Telefon Ab sekä Pietarsaaren Vesi.

Haku aina Lupapisteen kautta.

Ennen kaivutyön tekeminen on otettava huomioon kaikki putket ja kaapelit!

Tapahtumaluvat
Teknisestä palvelukeskuksesta/kunnallistekniseltä osastolta voidaan hakea lausuntoa erilaisista katutapahtumista Pietarsaaren kaupungin yleisillä alueilla, esim. urheilukilpailut, messut, Jaakon päivät, markkinat, kulkueet ym., joissa on huomioitava järjestys ja turvallisuus.

Lausunnon hakeminen kunnallistekniseltä osastolta sekä lupa Poliisin kautta on tehtävä vähintään kuukautta ennen tapahtumaa tai tilaisuutta. Hakemukseen on myös liitettävä liikennemerkkisuunnitelma. Kun teknisen palvelukeskuksen/kunnallisteknisen osaston viranhaltijapäätös lausunnosta on saatu, voi hakija sen jälkeen hakea paikalliselta poliisilta lupaa tilaisuutta tai tapahtumaa varten seuraavan linkin kautta:
Poliisille tehtävä ilmoitus yleisötilaisuudesta.

Hinnat ja muut tärkeät asiat:

• Kaivulupa ja tilapäiset liikennejärjestelyt: alueryhmittely
• Lupatietoa, uudet hinnat
• Linkki liikennemerkkien vuokraamiseen
• Keskustan kattojen lumenpoisto-ohjeet, ks. ohjeet

Vastuu:

Kaivulupaa anova vastaa kaikista kaivutyön ja istutuksien aiheuttamista haitoista kahden vuoden ajan lopputarkastuspäivämäärästä lukien. Mikäli kaivutyöt suoritetaan määräyksistä poiketen, vastaa hakija työmaa-alueesta lisäksi vielä kaksi vuotta.

Tiedottaminen:

Äkillisistä, ennalta arvaamattomista töistä (vuodot, vahingonteko ym.) liikenneväylillä on ilmoitettava välittömästi:
• Kaupungin valvojalle, puh. 044 558 7246 tai päivystävälle työnjohtajalle (työajan ulkopuolella, puh. 044 785 1999)
• Paloaseman vuoromestarille ja mahdollisesti poliisille.

Rakennustyömaalla on oltava tiedotustaulu, josta käy ilmi rakentaja ja yritys, joka vastaa työn suorittamisesta, vastuuhenkilön yhteystiedot sekä työn kestoaika. Taulu vaaditaan myös pienehköille ja lyhytaikaisille rakennushankkeille.
Tarkastaminen ja takuu
Valvoja tarkastaa työalueen päällystystöiden ja viimeistelytöiden valmistuttua. Takuuaika alkaa vastaanottotarkastuksesta. Kaivulupavalvojan antamia ohjeita ja korjauskehotuksia täytyy noudattaa viipymättä.
Lisätietoja kaivuluvista ja tilapäisistä katujen sulkemisista antaa katuvalvoja
Håkan Högberg, puh. 044 558 7246 .