Katujenkunnossapito

Kunnossapidon tavoitteena on pitää kaupungin kadut, pyörätiet ja muut tiet niitä käyttävän liikenteen edellyttämässä kunnossa. Siihen sisältyy katujen ja teiden auraus, hiekoitus, suolaus ja pesu sekä päällysteen, liikennemerkkien ja katuirtaimiston kunnossa pitäminen.

Kadun kunnossapitovastuu jakautuu lain mukaan kaupungin ja yksityisten kiinteistöjen kesken.

Pääsäännön mukaan kaupunki vastaa ajoratojen, pyöräteiden, paikoitusalueiden ja torien hoidosta ja kiinteistöt puolestaan jalkakäytävistä.

Liikenneväylillä ja -alueilla sattuneista vahingoista voi parhaiten ilmoittaa Virhi-kartan kautta, joka toimii ympäri vuorokauden.

Soittamalla päivisin maanantaista torstaihin klo 8.00-16.00, perjantaisin klo 8.00-16.00 puhelinnumeroon 044 785 1750, 044 558 7246 tai 244 514 7282. Virka-ajan ulkopuolella puhelinnumero on 044 785 1999.

Kadut kuntoon:Vastuut kadun kunnossa_ja puhtaanapidosta muuttuivat 1.1.2005

Kadun kunnossapito: katso liite

Kunnossapitoluokitus

Lumi poistetaan Pietarsaaressa kaupungin omilla ajoneuvoilla ja lunta poistavat myös yksityiset urakoitsijat.

Lumen poisto aloitetaan, kun lumen syvyys on:

I luokka. Jalankulku- ja pyörätiet, keskusta, pääliikenneväylät:

  • Kuiva irtolumi 30 mm
  • Suojalumi 20-30 mm
  • Sohjo 30 mm


II luokka. Kokoojakadut, asuinkadut:

  • Kuiva irtolumi 50 mm
  • Suojalumi 40 mm
  • Sohjo 40 mm


III luokka. Yksityiset tiet

  • Kuiva irtolumi 70 mm
  • Suojalumi 50 mm

Mainituilla lumimäärillä ajetaan kaikki aurausalueet. Ainoastaan pyörätiet aurataan erikseen ja ensisijaisesti silloin, kun lunta on satanut jonkin aikaa.

Liukkautta torjutaan ainoastaan Pietarsaaren Alerten omilla ajoneuvoilla, 3 kuorma-autolla ja 4 traktorilla.

Päällysteet ja irtaimisto

Kaupungin yhtiö Alerte suorittaa katujen kunnossapidon kaupungille. Kunnossapitoon sisältyvät edellä mainitut asiat.

Kiinteistöt ovat velvollisia ilmoittamaan omalla katuosuudellaan havaitsemistaan vahingoista.

Lika ja roskat

Katujen kunnossapitoon kuuluu kadulle kertyvän lian, puunlehtien, roskien ja irtainten esineiden sekä ajoradalle ja jalkakäytävälle kasvavan rikkaruohon poistaminen.

Kiinteistöt vastaavat kadun puhtaanapidosta omalla jalkakäytäväosuudellaan. Kiinteistöjen kadunpuhtaanapitovelvollisuus ulottuu ajoradan keskiviivaan asti, kuitenkin enintään 15 metriin tai 24 metriin, jos katualueella on istutuskaistale.
Kaupunginpuutarha hoitaa katualueen istutusten kunnossapidon. Kiinteistölle istutusten läpi johtavat tulotiet hoitaa kuitenkin kiinteistönomistaja.
Tontinomistajan tai -haltijan kuuluu pitää puhtaana viherkaistale tai tonttia välittömästi rajaava oja, joka ulottuu enintään 3 metrin päähän tontinrajasta. Tähän kuuluu myös alueen kasvillisuuden pitäminen hyvinhoidettuna.

Kaupungin katujen kunnossapito-osasto hoitaa paikoitusalueiden ja torien sekä kaupungin omistamia puistoja ja eräitä kiinteistöjä ympäröivien katualueiden puhtaanapidon.

Lumi ja liukkaus

Talvikunnossapitoon kuuluu auraus, hiekoitus, suolaus ja lumen poiskuljetus. Hiekoitushiekan poistaminen kuuluu myös talvikunnossapitoon.

Kiinteistöt vastaavat jalkakäytävien talvikunnossapidosta. Kiinteistöille kuuluvaa talvikunnossapitoa on myös aurauksessa syntyneiden lumivallien poiskuljetus ja jalkakäytävän viereisen kourukiven tai sadevesikaivon pitäminen lumettomana ja jäättömänä.

Kaupungin katujen kunnossapito-osasto vastaa ajoratojen, torien, paikoitusalueiden ja kevyen liikenteen väylien talvikunnossapidosta. Se hoitaa myös kaupungin puistojen käytävien talvikunnossapidon.

Kaupungissa sijaitsevat kiinteistöt voivat kuljettaa lumen Nyvägafjärdenin lumenkaatopaikalle, jota kaupunki ylläpitää. Lumen vastaanotto on maksullinen.

Kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain (1.11.2005) mukaan kaupungin kuuluu hoitaa katujen ja kevyen liikenteen väylien talvikunnossapito, mihin sisältyy hiekoitushiekan poistaminen.
Kaupunginvaltuusto on päättänyt, että lain 3 §:n 4 mom:n tarkoittamaa liukkauden torjuntaan käytetyn kiviaineksen poistamisvelvollisuutta lykätään kahdella (2) vuodella.

Kaupunginvaltuusto on päättänyt 17.9.2012 § 62, että:

Lumen ja ylijäämämaan vastaanottomaksu on 12,30 euro / kuorma, sisältää arvonlisäveron.

Kadun kunnossapidosta annettava palaute tulee oikealle paikalle kun käytetään matkapuhelinta: Jos olet ladannut käyttöösi sovelluksen Jeppisapp, valitse Palvelut ja sieltä Virhi.

Voit jättää palautteen kartalle myös tästä:
https://jakobstad.virhi.fi/map