Rakennuslupa

Rakennusluvat voidaan hakea sähköisesti osoitteessa www.lupapiste.fi

Huom! 1.1.2021 alkaen otamme vastaan hakemuksia ainoastaan sähköisesti osoitteessa www.lupapiste.fi
Hakemukset voidaan edelleen jättää paperimuodossa, jolloin rakennusvalvonta skannaa asiakirjat maksua vastaan.

Rakennusluvan ja toimenpideluvan hakeminen

Sekä rakentamiselle että purkamiselle on pääsääntöisesti haettava lupa. Lupa-asiat tulee hoitaa kuntoon hyvissä ajoin ennen rakennus- tai korjausprojektin aloitusta. Lupa käsitellään yleensä 2–4 viikon kuluessa siitä, kun hakija on toimittanut rakennusvalvontaan kaikki luvan käsittelyyn tarvittavat asiakirjat ja selvitykset. Rakennuslupa on voimassa 5 vuotta, rakentaminen tulee aloittaa kolmen vuoden sisällä. Toimenpidelupa on voimassa kolme vuotta. Rakennus- ja muista luvista laskutetaan voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

Rakennuslupa tarvitaan mm.

 • uudisrakennukseen
 • lisärakennukseen
 • sisärakenteiden olennaiseen muutokseen
 • uudisrakentamiseen verrattavaan rakenteelliseen muutokseen
 • rakennuksen tai sen osan käyttämiseen olennaisesti toiseen tarkoitukseen kuin mihin sitä on käytetty

Toimenpidelupa tarvitaan mm.

 • huoneiden tai huoneistojen jakamiseen ja/tai yhdistämiseen
 • julkisivun muuttamiseen, (ikkunajaon, ulkoseinän päällysteen ja kattamisaineen muuttaminen jne.), kun toimenpide olennaisesti vaikuttaa rakennuksen ulkoasuun

Kirjallinen ilmoitus tarvitaan mm.

 • mastojen, savupiippujen ja säiliöiden rakentamiseen
 • siltoihin
 • julkisluonteisiin muistomerkkeihin
 • meluesteisiin
 • kiinteän aidan rakentamiseen

Rakennusluvan hakemisessa ja rakentamisessa huomioon otettavaa

Rakennuslupa-asiakirjat

 • lupa anotaan vahvistetulla lomakkeella, 1 kpl
 • virallinen tonttikartta (tai karttaote), 1 kpl
 • jäljennös tontin hallinta-asiakirjoista (lainhuuto tai vuokrasopimus,) 1 kpl
 • rakennuspiirustukset asemapiirroksineen, 2 kpl

Pääpiirustukset

Rakentamismääräyskokoelma (A2) sisältää tarkemmat määräykset pääpiirustuksista.

Muut selvitykset

 • Pietarsaaren Veden lausunto
 • poikkeaminen
 • naapureiden kuuleminen
 • rakennepiirustukset
 • ilmanvaihtosuunnitelmat
 • vesi- ja viemäripiirustukset
 • väestörekisterikeskuksen RH-lomakkeet

Maksut

Rakennuslupaa rakennusvalvontatoimistosta noudettaessa on näytettävä kuitti. Rakennusluvasta perittävät maksut:

 • kiinteistö- ja mittausosaston maksut (paalutus, sijaintikatselmus)
 • rakennustarkastusmaksut
 • Rakennusvalvontatoimiston taksat

Mikäli hakija haluaa, että rakennusvalvontatoimisto hoitaa naapurien kuulemisen peritään tästä maksu yllä olevan taksan mukaan
50 € naapuria kohden, kuitenkin enintään 400 €.

Toimenpideluvan ja ilmoituksen voimassaoloaika

Rakennustyöt on aloitettava kolmen vuoden sisällä myöntämispäivämäärästä. Rakennustyöt on saatettava loppuun viidessä vuodessa.
Toimenpideluvan tai ilmoituksen vaativa toimenpide on saatettava loppuun kolmessa vuodessa.

Vastaava työnjohtaja

Hakemus vastaavan työnjohtajan hyväksymiseksi tehdään vahvistetulla lomakkeella, 2 kpl.
Rakennusvalvontaviranomaisten kannalta vastaavaa työnjohtajaa on pidettävä eräänlaisena luottamushenkilönä, jonka tehtäviin katsotaan kuuluvan valvoa ja huolehtia mm. siitä

 • että työtä koskevia säännöksiä ja määräyksiä, rakennuslupapäätöstä ja vahvistettuja piirustuksia sekä rakennusvalvontaviranomaisten työn aikana antamia määräyksiä noudatetaan
 • että rakennustyötä koskevat ilmoitukset ja katselmuspyynnöt tehdään rakentamista koskevien säännösten ja määräysten mukaan, Rakennusasetus 68 ja 69 §.
 • että tarkastuskertomuslomake täytetään