Muutoksenhakuohjeet

Julkishallinnon päätöksiin voi hakea muutosta eri keinoin

Erityislain mukaisesti viranomaispäätöksiin voi hakea muutosta hallintovalituksella. Hallintokantelulla ilmoitetaan virheellisestä virkatoimesta. Kuntalain mukaisesti päätöksiin voidaan hakea muutosta joko kunnallisvalituksella tai oikaisuvaatimuksella.

Hallintokantelu ei ole muutoksenhakukeino

Hallintokantelulla tarkoitetaan ylemmälle viranomaiselle tai yleistä hallinnon laillisuusvalvontaa harjoittavalle viranomaiselle (valtioneuvoston oikeuskansleri, eduskunnan oikeusasiamies) tehtyä ilmoitusta siitä, että on tapahtunut virheellinen virkatoimi.

Erityislain mukainen muutoksenhaku:

Hallintovalitus

Kunnan viranomaiset tekevät erityisesti lautakunta- ja viranhaltijatasolla paljon päätöksiä erilaisten erityislakien nojalla. Tällaisia erityislakeja on esim. koulu-, sosiaali- ja terveys- sekä ympäristötoimessa.

Kuntalain mukainen muutoksenhaku:

Kunnallisvalitus

Valtuuston ja kuntayhtymän 81 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen päätökseen sekä kunnanhallituksen ja lautakunnan oikaisuvaatimuksen johdosta antamaan päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella hallinto-oikeudelta

Oikaisuvaatimus

Kunnanhallituksen ja lautakunnan, niiden jaoston sekä niiden alaisen viranomaisen päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.