Tekniset palvelut

Teknisen palvelukeskuksen toimialaan kuuluvat kaupunkisuunnittelu, mittaustoimi, kunnallistekniikka, tilahallinto, rakentaminen, ympäristö ja luonto. Teknistä palvelukeskusta johtaa kaupunkikehitysjohtaja.

Kaavoitusosasto

Kaavoitusosasto huolehtii Maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämästä maankäytön suunnittelusta ja siihen liittyvien selvitysten laatimisesta, fyysisen ympäristön suunnittelusta yhteistyössä kunnallisteknisen osaston kanssa sekä kaupunkikuvan vaalimisesta ja rakennussuojelusta yhteistyössä rakennusvalvontatoimiston ja Pietarsaaren museon kanssa.

Osaston päällikkönä toimii asemakaava-arkkitehti.

Mittausosasto

Mittausosasto hoitaa kaupungin maanhankintaan ja -luovutuksiin liittyvät valmistelu- ja toimeenpanotehtävät, hoitaa kaupungin maaomaisuutta ja metsiä, huolehtii kartoitustehtävistä, huolehtii paikkatietojärjestelmästä ja kehittää sitä, huolehtii kiinteistönmuodostuksesta, hoitaa kiinteistörekisteriä, valmistelee ja perii maan- ja tontinvuokrat, valmistelee rakentamiskehotukset, huolehtii mittauspalveluista ja huolehtii kiinteistöjen osoitejärjestelmästä.

Osaston päällikkönä toimii kaupungingeodeetti.

Tilahallinto

Tilahallinto huolehtii toimialansa rakennuttajatoiminnasta,huolehtii kaupungin suorassa omistuksessa olevien kiinteistöjen ja niihin kuuluvien kiinteiden laitteiden suunnittelusta, sekä järjestää rakentamisen, kunnossapidon ja peruskorjauksen, toimii kaupungin sisäisenä kiinteistönomistajana ja vuokranantajana sekä hoitaa kaupungin suorassa omistuksessa oleviin kiinteistöihin liittyvät isännöintitehtävät, avustaa muita hallintokuntia toimitilojen vuokrauksessa.

Tilahallintoa johtaa kiinteistöpäällikkö.

Kunnallistekninen osasto

Kunnallistekninen osasto huolehtii katujen, huleveden ja muiden yleisten alueiden sekä niihin kuuluvien laitteiden hallinnosta, suunnittelusta, kunnossapidon järjestämisestä ja rakentamisesta, huolehtii toimialansa rakennuttajatoiminnasta, aupungin puistojen, virkistysalueiden, puistometsien ja venesatamien hallinnosta, suunnittelusta, kunnossapidon järjestämisestä ja rakentamisesta.

Kunnallistekninen osasto huolehtii myös kaupungin ulkoliikuntapaikkojen, ulkoilureittien ja uimarantojen suunnittelusta ja rakentamisen järjestämisestä, geoteknisten selvitysten hankkimisesta, maa-ainesten myynnistä, suorittaa tekniselle lautakunnalle kuuluvien asioiden valmistelun ja toimeenpanon, huolehtii liikennesuunnittelusta, kaupungin pysäköinninvalvonnan hallinnosta, järjestää hylättyjen ajoneuvojen sekä katujen kunnossa- ja puhtaanapitoa haittaavien ajoneuvojen siirtämisen.

Osaston päällikkönä toimii kaupungininsinööri.

Rakennusvalvontatoimisto

Toiminta-ajatuksena on palvella ja ohjata rakentajia sekä suunnittelussa että rakentamisessa lupakäsittelyn ja valvonnan avulla. Tavoitteena ovat toimivat rakennukset viihtyisässä ja virkistävässä ympäristössä asema-, ranta- ja yleiskaavoja toteuttamalla. Hakijoiden ja naapureiden oikeusturvan takaaminen rakentamisessa on tärkeää.
Osaston päällikkönä toimii johtava rakennustarkastaja.

Ympäristö ja luonto

Ympäristönsuojelutoimisto toimii ympäristö- ja rakennuslautakunnan alaisena ja käsittelee asioita, jotka kuuluvat lautakunnan toimialueeseen kunnallisena ympäristönsuojeluviranomaisena sekä maa-ainesten oton viranomaisena.
Ympäristönsuojelutoimisto käsittelee mm. ympäristölupahakemuksia, tilapäisestä toiminnasta aiheutuvia meluilmoituksia, haja-asutusseudun jätevesien käsittelystä aiheutuvia kysymyksiä, ympäristöön kohdistuvien toimintojen tarkastuksia, ympäristön tilan ja ilman laadun valvontaa, roskaamiseen ja muuhun ympäristön kohdistuvien häiriöiden valituksia, ympäristökysymysten tiedottamista ja valistusta.

Ympäristönsuojelutoimisto on myös aktiivisesti paneutunut kestävää kehitystä, ilmasto- ja energiakysymyksiä sekä luonnonsuojelua koskeviin asioihin.

Osaston päällikkönä toimii ympäristönsuojelupäällikkö.

Ota yhteyttä

Harri Kotimäki

Harri Kotimäki

Kaupungininsinööri

Kunnallistekniset palvelut

harri.kotimaki@jakobstad.fi

044 785 1750

Sören Öhberg

Sören Öhberg

Asemakaava-arkkitehti

Kunnallistekniset palvelut

soren.ohberg@jakobstad.fi

044 785 1633

Micael Nylund

Micael Nylund

Johtava rakennustarkastaja

micael.nylund@jakobstad.fi

044 785 1268

Sofia Zittra-Bärsund

Sofia Zittra-Bärsund

Ympäristönsuojelupäällikkö

Ympäristö

sofia.zittra-barsund@jakobstad.fi

044 785 1678