Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

Tietoja varhaiskasvatusmaksusta 1.8.2021

Varhaiskasvatusmaksuihin liittyvät perusteet määritellään laissa. Maksut määräytyvät perheen koon ja tulojen perusteella prosenttiperusteisesti. Enimmillään maksu on kokoaikahoidosta (yli 35 t/vko) 295 € kuukaudessa lasta kohden. Alin perittävä maksu on 28 € lasta kohden.

Jos perheestä on hoidossa useampia lapsia, toisesta lapsesta maksu on 40 % ensimmäisen lapsen maksusta (enint. 115 €/kk). Perheen ensimmäiseksi lapseksi katsotaan aina nuorin varhaiskasvatuspalveluja käyttävä lapsi. Seuraavista lapsista perittävä maksu on 20 % ensimmäisen lapsen maksusta. Maksu peritään enintään 11 kuukaudelta vuodessa.

Perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa asuvat avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat molempien alaikäiset lapset.

Tästä voit lukea, mitä tuloja otetaan huomioon varhaiskasvatuksen maksuja määrättäessä

Maksuprosentit ja tulorajat ovat seuraavat:

Perheen koko Tuloraja/kkMaksuprosenttiKorkein maksu jos bruttotulot ylittävät €/kk
22 91310,75 670
33 75810,76 518
44 26710,77 024
54 77710,77 534
65 28410,78 042


Jos perheen koko on suurempi kuin 6, lisätään maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 189 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.

Päätettäessä varhaiskasvatusmaksusta perheen tuloina otetaan huomioon veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot.

HUOM!

Mikäli perhe ei ole jättänyt tuloselvitystä viimeistään sen kuukauden aikana, jona lapsi aloittaa varhaiskasvatuksen, peritään päivähoidosta korkein maksu. Mikäli tuloselvitys jätetään myöhemmin ja maksu olisi tuloselvityksen mukaan pienempi, korjataan maksu seuraavan kuukauden alusta.
Määrättyä maksua ei muuteta jälkikäteen.

Varhaiskasvatusmaksut määräytyvät tuntien mukaan seuraavasti:

Hoitoaika/kuukausivastaa hoitoaikaa/viikko% täydestä maksusta tulojen mukaisesti
enint. 60 t/ kuukausikeskimäärin 14 t/viikko50 %
enint. 86 t/ kuukausikeskimäärin 20 t/viikko60 %
enint. 115 t/ kuukausikeskimäärin 27 t/ viikko70 %
enint. 149 t/ kuukausikeskimäärin 34 t/ viikko85 %
150 t/ kuukausi tai enemmänkeskimäärin 35 t/ viikko tai enemmän100 %

Hoitoajat voivat vaihdella päivittäin ja viikoittain, mutta ne on varattava sähköisesti etukäteen Päikky-järjestelmän kautta. Lisätietoja Päikky-järjestelmästä kaupungin kotisivuilla.

Toimintavuoden aikaisten hoitoaikojen muutosten tulee olla voimassa vähintään kolme kuukautta. Muutoksesta ilmoitetaan erillisellä muutoslomakkeella etukäteen. Lomakkeita saa päiväkodeista tai kaupungin kotivivuilta. 

Kuukausimaksu peritään aina kokonaisuudessaan, paitsi seuraavissa tapauksissa:

Ei maksua jos

– lapsi on sairauden vuoksi poissa varhaiskasvatuksesta kaikki kalenterikuukauden toimintapäivät.

Puolet kuukausimaksun määrästä jos

– lapsi on sairauden vuoksi poissa enemmän kuin 10 toimintapäivää kalenterikuukaudessa.

– lapsi on poissa hoidosta muun syyn  kuin sairauden vuoksi kaikki toimintapäivät kalenterikuukaudessa

Tuntikohtainen maksu kun

– kunnallinen hoitosuhde alkaa tai päättyy kesken kalenterikuukautta.

Ilmoitus hoitomaksusta lähetetään vanhemmille ennen ensimmäistä laskua.

Lähempiä tietoja saa Sivistysvirastosta.