Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

Kuinka varhaiskasvatuksen maksu määräytyy

Varhaiskasvatusmaksuihin liittyvät perusteet määritellään laissa. Maksut määräytyvät perheen koon ja tulojen perusteella prosenttiperusteisesti. Enimmillään maksu on kokoaikahoidosta (yli 35 t/vko) 295 € kuukaudessa lasta kohden. Alin perittävä maksu on 28 € lasta kohden.

Jos perheestä on hoidossa useampia lapsia, toisesta lapsesta maksu on 40 % ensimmäisen lapsen maksusta (enint. 118 €/kk). Perheen ensimmäiseksi lapseksi katsotaan aina nuorin varhaiskasvatuspalveluja käyttävä lapsi. Seuraavista lapsista perittävä maksu on 20 % ensimmäisen lapsen maksusta.

Maksuprosentit ja tulorajat ovat seuraavat:

Perheen koko Tuloraja/kkMaksuprosenttiKorkein maksu jos bruttotulot ylittävät €/kk
2387410,76626
3499810,77750
4567510,78427
5635310,79105
6702810,79780
Esimerkki maksusta: Perheessä 3 henkeä, bruttotulot yhteensä 5500 eur (5500 – 4998 = 502 -> 502 x 10,7 % =  53,714 eur, kokoaika; pyöristetään 54 eur).


Jos perheen koko on suurempi kuin 6, lisätään maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 197 eurolla kustakin seuraavasta, perheen alaikäisestä lapsesta.

Perheen koko

Perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa asuvat avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat molempien alaikäiset lapset. 

Perheen tulot

Perheen bruttotuloja ovat huoltajien (yhteistaloudessa elävät avio- tai avopuolisot) ja niiden lasten tulot, jotka ovat mukana perheen kokoa määriteltäessä. Tuloksi luetaan veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä veroista vapaat tulot. 

Lomaraha (5%) lisätään bruttopalkkaan.

HUOM!

Mikäli perhe ei ole jättänyt tuloselvitystä viimeistään sen kuukauden aikana, jona lapsi aloittaa varhaiskasvatuksessa, peritään päivähoidosta korkein maksu. Uusi tuloselvitys jätetään joka vuosi uuden lukuvuoden alkaessa! Mikäli tuloselvitys jätetään myöhemmin ja maksu olisi tuloselvityksen mukaan pienempi, korjataan maksu seuraavan kuukauden alusta.
Määrättyä maksua ei muuteta jälkikäteen.

Varhaiskasvatusmaksut määräytyvät tuntien mukaan seuraavasti:

Hoitoaika/kuukausivastaa hoitoaikaa/viikko% täydestä maksusta tulojen mukaisesti
enint. 60 t/ kuukausikeskimäärin 14 t/viikko50 %
enint. 86 t/ kuukausikeskimäärin 20 t/viikko60 %
enint. 115 t/ kuukausikeskimäärin 27 t/ viikko70 %
enint. 149 t/ kuukausikeskimäärin 34 t/ viikko85 %
150 t/ kuukausi tai enemmänkeskimäärin 35 t/ viikko tai enemmän100 %

Hoitoajat voivat vaihdella päivittäin ja viikoittain, mutta ne on varattava etukäteen sähköisesti Päikky-järjestelmän kautta. Kaikille päiville tehdään varaus, myös poissaolopäiville. Lisätietoja Päikky-järjestelmästä kaupungin kotisivuilla, kohdassa Lapset ja koulutus/varhaiskasvatus.

Toimintavuoden aikaisten hoitoaikojen muutosten tulee olla voimassa vähintään kolme kuukautta.

Muutoksesta ilmoitetaan erillisellä muutoslomakkeella etukäteen. Lomake löytyy kaupungin kotisivuilta ja sen saa myös päiväkodista.

Kuukausimaksu peritään aina kokonaisuudessaan, paitsi seuraavissa tapauksissa:

  • kun lapsi on sairautensa vuoksi poissa varhaiskasvatuksesta kaikki kalenterikuukauden toimintapäivät maksua ei peritä
  • kun lapsi on sairautensa vuoksi poissa vähintään 11 toimintapäivää kalenterikuukauden aikana, maksuna peritään puolet normaalin kuukausimaksun määrästä
  • kun lapsi on poissa hoidosta muun syyn kuin sairauden vuoksi kaikki toimintapäivät kalenterikuukauden aikana, maksuna peritään puolet kuukausimaksun määrästä
  • kun lapsen varhaiskasvatus alkaa tai päättyy kesken kalenterikuukauden, peritään maksu tuntikohtaisena maksuna

Jos lapsi on paikalla yhdenkin päivän kalenterikuukauden aikana, maksuna peritään koko kuukausimaksu. Lomapäivät eivät pienennä maksua.

Lapsella ei ole oikeutta varhaiskasvatukseen isyysvapaan aikana. Tältä ajalta ei peritä maksua (koskee lasta, josta isyysraha maksetaan).

Yhteishuoltajuus

Jos lapsen huoltajat asuvat eri osoitteissa määrätään maksu sen perheen tulojen/perhekoon perusteella, jonka luona lapsella on väestötietojärjestelmän mukainen osoite.

Muutokset perheen koossa tai tuloissa

Perheellä on velvollisuus ilmoittaa, jos perhesuhteissa tapahtuu muutoksia sekä jos perheen tulot muuttuvat olennaisesti (+ – 10%).