Sidonnaisuudet

Tällä sivulla esitetään kuntalain edellyttämien luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden antamat sidonnaisuusilmoitukset. Sidonnaisuusilmoitukset perustuvat henkilöiden tekemiin ilmoituksiin.

Kuntalain mukaiset sidonnaisuusilmoitukset

Kuntalain (410/2015) 84 §:n mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava sidonnaisuuksistaan tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Ilmoitukset julkaistaan yleisessä tietoverkossa. Säännöstä sovelletaan 1.6.2017 alkaen. Sidonnaisuusilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on valittu tehtäväänsä.

Sidonnaisuusilmoitus on tehtävä johtotehtävistä ja luottamustoimista elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudesta sekä muista sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Luottamushenkilöt ja viranhaltijat ovat velvollisia ilmoittamaan sidonnaisuuksissa tapahtuneista muutoksista.

Ilmoitusvelvollisia ovat:

  • valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat
  • kaupunginhallituksen ja sen jaostojen jäsenet, varajäsenet ja esittelijät
  • lautakuntien puheenjohtajat, varapuheenjohtajat ja esittelijät
  • teknisen lautakunnan ja ympäristö- ja rakennuslautakunnan jäsenet ja varajäsenet

Sidonnaisuusilmoitus ei poista velvollisuutta ilmoittaa esteellisyydestään kunnallisessa päätöksenteossa. Esteellisyydet ratkaistaan tapauskohtaisesti kuntalain ja hallintolain säädösten mukaisesti.

Kuntaliitto on antanut ohjeistuksen sidonnaisuusilmoituksista ja -rekisteristä.

Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoitukset löydät täältä