Helmi-elinympäristöohjelma on ympäristöministeriön käynnistämä ohjelma. Helmi-elinympäristöohjelman pääasiallinen tarkoitus on vahvistaa biologista monimuotoisuutta ja turvata tärkeitä elinympäristöjä mm. suojelemalla ja ennallistamalla soita, kunnostamalla ja hoitamalla lintuvesiä ja kosteikoita, hoitamalla perinnebiotooppeja ja metsäisiä elinympäristöjä sekä hoitamalla ja kunnostamalla pienvesiä ja rantaluontoa.

Maa- ja metsätalousministeriö vahvisti elokuussa 2021 suunnitelman haitallisten vieraslajien käsittelystä, joka käsittää lajit, jotka on nostettu haitallisten vieraslajien luetteloon sekä kansallisesti että EU-tasolla. Suunnitelma sisältää torjuntatoimenpiteet ja työkalut suunnitteluun ja torjuntatoimenpiteiden toteutukseen. Maa- ja metsätalousministeriö haluaa tehostaa haitallisten vieraslajien torjuntaa ja on siksi osoittanut rahoitusta torjuntatyöhön. Rahoituksen tavoite on edistää torjuntaa, lisätä neuvontaa sekä seurata torjunnan tuloksia.

Alueellisen Pietarsaaren seudun ilmastostrategian 2021-2030; Ilmastotietoisia yhdessä, hyväksyivät kaikki viisi osallistunutta kuntaa (Pietarsaari, Uusikaarlepyy, Pedersöre, Kruunupyy ja Luoto) marraskuussa 2021. Kuntien tulee strategian avulla mm. toimia aktiivisesti seudun biologisen monimuotoisuuden lisäämiseksi. Osana biologisen monimuotoisuuden lisäämistä on strategiassa keskitytty haitallisten vieraskasvilajien torjumiseen sekä perinnebiotooppien hoidon käynnistämiseen. Haitalliset vieraskasvilajit ovat vieraita lajeja, jotka eivät kuulu luontoomme ja jotka uhkaavat ottaa haltuunsa elinympäristön kotoperäisiltä kasvilajeilta. Perinnebiotoopit, eli niityt, kedot, hakamaat ja metsälaitumet ovat luontotyyppejä, joita on muovannut perinteinen karjanhoito. Perinnebiotooppeja on käytetty karjan talvirehun tuotantoon tai laidunmaana, ja ne ovat yleensä lajirikkaita ympäristöjä.

Pietarsaaren kaupungin ympäristönsuojelutoimisto työskentelee parhaillaan kolmen luonnonsuojeluhankkeen parissa:

  • Hanke PIA – Haitalliset vieraskasvilajit Pietarsaaren seudulla 2022-2024
  • Iso Lysarholma
  • Permo-, Lövbloms- ja Markusholmsfladat

Hanke PIA torjuu haitallisia vieraskasvilajeja Pietarsaaren, Uusikaarlepyyn, Pedersören, Kruunupyyn ja Luodon kunnissa. PIA on kolmivuotinen hanke, jonka rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö.

Perinnebiotooppi Iso Lysarholma on arvokas luonto- ja kulttuuriympäristö, jota kahden vuoden aikana kunnostetaan Helmi-elinympäristöohjelman varoilla. Pienimuotoisilla raivauksilla, niitolla ja laiduntamisella pysäytetään umpeen kasvaminen ja siten palautetaan ja säilytetään avoimet ja lyhytkasvuiset niityt harvinaisine kasvilajeineen.

Permo-, Lövbloms- ja Markusholmsfladat ovat alueita, joilla on korkeat luontoarvot ja jotka ovat tärkeitä elinympäristöjä ennen kaikkea linnuille, mutta myös monille muille organismeille. Hankkeen tavoitteena on hankkia enemmän tietoa fladoista ja vahvistaa biologista monimuotoisuutta kunnostamalla ja hoitamalla näitä lintuvesiä.

Lue lisää meneillään olevista hankkeista seuraavien otsikoiden alla: Vieraskasvilajien torjunta ja Perinnebiotoopit sekä Permo-, Lövbloms ja Markusholmsfladat.