Kuntien ympäristön- ja terveydensuojeluviranomaiset vastaanottavat Suomessa vuosittain kymmeniä tai jopa satoja puun pienpoltosta aiheutuvia savuhaittoja koskevia valituksia. Viranomainen joutuu tasapainoilemaan: kiistatta savu aiheuttaa terveys- ja viihtyisyyshaittoja, mutta toisaalta asianmukainen puunpoltto toimivassa ja huolletussa tulisijassa on lähtökohtaisesti sallittua. Asiassa tulee pohdittavaksi sietämisvelvollisuus, puuttumiskynnys ja usein myös ihan hyvät tavat ja toisten huomioon ottaminen. Monet savuhaittatapaukset ratkeavat keskustelemalla ja eri osapuolia kuulemalla. Hallintopakkoon asti etenevät savuhaittatapaukset ovat harvinaisia, mutta niitäkin esiintyy aika ajoin.

Palamisesta aiheutuu aina päästöjä, vaikka palaminen olisi täydellistä. Puun palamisessa kiinteä puuaines muutetaan lähes kokonaisuudessaan näkymättömiksi kaasuiksi ja pienhiukkasiksi, ja vain pieni osa puusta jää näkyväksi aineeksi tuhkalaatikkoon ja savukanaviin. Tulisijojen päästöihin voidaan vaikuttaa merkittävästi, mutta haasteelliseksi asian tekee suuri vaikuttavien tekijöiden määrä. Karkeasti ne voidaan jakaa neljään päätekijään: käyttäjä, ulkoiset olosuhteet, polttoaine ja polttolaite. Eri tekijät ovat myös yhteydessä toisiinsa.

Jokainen voi vaikuttaa päästöihin vaikuttamalla palamiseen. Sen voit tehdä käyttämällä kuivaa ja puhdasta puuta, puhdistamalla tulipesä tuhkasta, tarkastamalla, että tulisija saa riittävästi ilmaa ja nuohoamalla säännöllisesti voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut on laatinut oppaan puhtaaseen puunpolttoon. Oppaassa on mm. puulämmittäjän muistilista, joka kuvailee puunpolton tärkeimpiä aspekteja:

Lisätietoja saat lukemalla Ympäristönsuojelutoimiston yleiset tiedot puunpoltosta.

Savuhaitan selvitys- ja arviointityökalut

Epätäydellinen palaminen voi aiheuttaa terveys- ja viihtyisyyshaittaa, jotka voidaan kokea eriasteisesti tapauskohtaisesti. Savuhaittatilanteen selvittämiseksi voidaan käyttää Ympäristöministeriön arviointimatriisia savuhaittojen merkityksen arvioimiseksi (taulukko 2), savuhaittojen seurantapäiväkirjaa ja lämmityksen ja puunpolton tutkimuslomaketta.

Toimintatapa, jos kokee voimakasta savuhaittaa

  1. Täytä seurantapäiväkirjaa n. kuukauden ajan
  2. Ota yhteys Ympäristönsuojelutoimistoon tai Ympäristöterveys Kallaniin lisätietoja varten. Ympäristönsuojelutoimisto vastaa ulkoilmasta ja Ympäristöterveys Kallan sisäilmasta. Usein haittaa ilmenee sekä ulkona että sisällä. Ympäristönsuojelutoimisto ja Ympäristöterveys Kallan suorittavat tarkastuksen seurantapäiväkirjan perusteella. Päiväkirjaa ja tarkastusta tarvitaan varmistamaan savuhaitta, joka on korjattava.