Viestintästrategia 2019–2025

Kaupungin vuosien 2017–2025 strategian visiona on, että Pietarsaari on viihtyisä ja kasvava teollisuuskaupunki, jota rakennamme yhdessä ja jossa kaikki löytävät paikkansa. Kaupungin viestintästrategian tavoitteena on myötävaikuttaa vision toteutumiseen. Kaupungin ulospäin suuntautunut viestintä muodostaa kunnallisen demokratian ja kunnan viranomaistehtävien ytimen. Velvollisuutenamme on tiedottaa kaupungin palveluista ja toiminnasta. Samalla vaikutamme viestintätavallamme Pietarsaari-identiteetin luomiseen ja vahvistamme myönteistä kuvaa kaupungista.

Kaupungin viestintään lasketaan kuuluviksi asiakirjat ja asiakaspalvelu, kaikki kasvotusten ja digitaalisesti tapahtuva viestintä, johon me kaupungin edustajina osallistumme päivittäin. Viestintä kuuluu kaikille organisaation osa-alueille, jokaiselle yksittäiselle työntekijälle ja päättäjälle. Viestintä on yksi johdon tärkeimmistä työvälineistä.

Hyvällä viestinnällä pyrimme parempaan vuorovaikutukseen ja osallisuuteen Pietarsaaressa asuvien tai muiden kaupungistamme kiinnostuneiden kanssa. Hyvä viestintä rakentuu avoimuudelle. Avoin, selkeä ja luotettava viestintä luo kaupunkilaisille edellytykset kaupungin toimintaan osallistumiselle ja päätöksentekoon vaikuttamiselle. Sen vuoksi Pietarsaaren kaupungin viestintä perustuu luotettavuuteen, avoimuuteen, saatavuuteen ja kunnioittamiseen.

Vuosien 2019–2025 viestintästrategia sisältää katsauksen kaupungin viestintää ohjaavista asiakirjoista sekä kaupungin viestinnän linjaukset. Se sisältää myös vuosina 2014 ja 2017 tehtyjen asukaskyselyjen tulokset, tilastoanalyysin vuodelta 2018 sekä vuonna 2019 toteutetun seutukuntien vetovoimatutkimuksen siltä osin, kuin ne käsittelevät viestintää.

Strategiatyö on nähtävä jatkuvana prosessina, jonka tavoitteena on sitouttaa ja innostaa kaupungin asukkaita, työntekijöitä ja luottamushenkilöitä. Tulevaisuuden viestintästrategioita päivitetään ja ne noudattavat kaupungin yleisen strategian aikataulua. Viestintästrategiaa täydennetään kaupungin viestintäohjeilla. Viestintästrategiaa noudatetaan koko kaupunkikonsernissa.

Tästä linkistä pääset tutustumaan Pietarsaaren kaupungin viestintästrategiaan.