Rakentamiseen ja liiketoimintaan liittyvät luvat

Ympäristölupa

Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttaville toiminnoille tarvitaan ympäristönsuojelulain (527/2014) mukainen lupa. Näitä toimintoja ovat esimerkiksi metsä-, metalli- ja kemianteollisuus, energiantuotanto, eläinsuojat ja kalankasvatus. Ympäristönsuojelulain (527/2014) liitteet 1 ja 2 esittävät ympäristöluvalliset ja rekisteröitävät toiminnot. Ympäristölupa on lisäksi oltava:

  • toimintaan, josta saattaa aiheutua vesistön pilaantumista
  • jätevesien johtamiseen, josta saattaa aiheutua ojan, lähteen tai noron pilaantumista
  • toimintaan, josta saattaa ympäristössä aiheutua kohtuutonta rasitusta (NaapL 26/1920)

Ympäristöluvan käsittelee toiminnan laajuudesta riippuen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen tai Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto (AVI). Lisätietoja antaa Pietarsaaren ympäristönsuojelutoimisto. Lisätietoja löytyy myös Ympäristöhallinnon nettisivuilla.

Ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta

Toiminnanharjoittajan on tehtävä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle kirjallinen ilmoitus rakentamisesta, yleisötilaisuudesta tai muusta tilapäistä melua tai tärinää aiheuttavasta toimenpiteestä tai tapahtumasta, jos melun tai tärinän on syytä olettaa olevan erityisen häiritsevää. (Ympäristönsuojelulaki § 118)

Ilmoitus on tehtävä hyvissä ajoin ennen toimenpiteeseen ryhtymistä tai toiminnan aloittamista, kuitenkin viimeistään 30 vuorokautta ennen tätä ajankohtaa.

Lue lisää