Oppimisen ja osaamisen arviointi

Perusopetuksessa arvioinnilla on kaksi tärkeää ja toisiaan tukevaa tehtävää. Oppilaan arvioinnilla ohjataan ja kannustetaan oppimista sekä kehitetään oppilaan itsearvioinnin taitoja. 

Arvioinnin kohteet ovat oppiminen ja osaaminen, työskentely ja käyttäytyminen. Oppimisen ja osaamisen arviointi perustuu oppiaineiden tavoitteisiin. Työskentelyn arviointi on osa oppiaineiden arviointia ja se perustuu eri oppiaineissa asetettuihin työskentelytaitojen tavoitteisiin. 

Käyttäytymistä arvioidaan suhteessa Pietarsaaren perusopetuksessa käyttäytymiselle asetettuihin tavoitteisiin ja niiden saavuttamiseen. Käyttäytyminen ei vaikuta oppiaineesta saatavaan arvosanaan tai sanalliseen arvioon.

Arviointikeskustelut

Pietarsaaressa joka lukuvuosi järjestettävät tavoite- ja arviointikeskustelut ovat osa opiskelijaa ohjaavaa ja kannustavaa arviontia. 

Arviointikeskustelut ovat tärkeitä kodin ja koulun yhteistyön näkökulmasta. Arviointikeskusteluissa läsnä ovat oppilas, huoltaja ja opettaja.

Lukuvuosi- ja väliarviointi

Jokaisen lukuvuoden päätteeksi oppilaat saavat lukuvuositodistuksen, jossa on oppiaineittain arvio siitä, miten oppilas on saavuttanut lukuvuoden tavoitteet. Pietarsaaren  perusopetuksen kouluissa vuosiluokilla 5-9 annetaan välitodistus lukuvuoden aikana.

Luokilla 1-3 lukuvuosiarviointi on sanallista ja luokilla 4-9 numeerista. Vuosiluokilla 7-9 alle kahden vuosiviikkotunnin laajuiset valinnaiset aineet arvioidaan hyväksytty-merkinnällä. Taide- ja taitoaineiden valinnaisista opinnoista ei anneta todistuksiin erillistä arvosanaa.

Toiminta-alueittain annettavassa opetuksessa käytetään sanallista arviointia. Sanallista arviointia voidaan käyttää päättöarviointia lukuun ottamatta myös niiden oppilaiden arvioinnissa, joiden äidinkieli on muu kuin opetuksessa käytettävä kieli.

Oppilaan oppimisen ja osaamisen arvioinnista tarkemmin Pietarsaaren perusopetuksen opetussuunnitelmassa.