Nynäsbackenin niittyalue

Nynäsbackenin niittyalue, joka sijaitsee Länsinummella, on arvokas luonto- ja kulttuurimiljöö, jonka Ympäristönsuojelutoimisto on kunnostanut kesällä 2022 osana kaupungin ilmastotyötä. Hanke rahoitetaan pääasiassa Helmi-elinympäristöohjelmasta, jonka tavoite on vahvistaa Suomen luonnon biologista monimuotoisuutta.

Hanke seuraa Nynäsbackenin niittyalueen hoitosuunnitelmaa, jonka on tehnyt vuonna 2018 Jaana Höglund Pro Agriasta EU:n maatalousrahaston rahoittaman Uhanalainen maaseudun luonto hoitoon yhteistyöllä, ”UHMA” -hankkeen puitteissa.

Tavoitteena on palauttaa ja hoitaa umpeen kasvaneita perinnebiotooppeja, sekä säilyttää avoimia kulttuurialueita luonto- ja maisema-arvoineen. Perinnebiotoopit, kuten niityt ja hakamaat, kuuluvat uhanalaisimpiin luontotyyppeihimme. Maatalouden muuttuessa ja perinteisen maankäytön, kuten laiduntamisen ja niiton vähennyttyä, ovat niityt kasvaneet umpeen tai korvattu viljellyllä peltomaalla. Kun elinympäristö katoaa, ovat uhanalaisia myös siihen sopeutuneet kasvit ja hyönteiset.

Pienimuotoisilla raivauksilla, niitolla ja laiduntamisella pysäytetään umpeen kasvaminen ja siten palautetaan ja säilytetään avoimet ja lyhytkasvuiset niityt harvinaisine kasvilajeineen. Toimenpiteet korostavat myös kulttuurihistoriallista ympäristöä, mikä on ominaista Nynäsbackenin niittyalueelle. Alueella on uhanalaiset ja huomiota vaativat lajit keltamatara (Galium verum) ja ketoneilikka (Dianthus deltoides).

Lampaiden laidunta Nynäsbackenilla kesällä 2022.
Kiviaitoja korostetaan kulttuurihistoriallisena elementtinä Nynäsbackenilla.

Iso Lysarholma

Iso Lysarholma on saari, joka sijaitsee Pietarsaaren koillisosassa. Hankealue on keskellä Iso Lysarholmaa ja koostuu vanhasta maatilasta, Lysarholmstorpet, joka vuodesta 1953 on ollut Pietarsaaren kaupungin omistuksessa. 24,62 ha suuruinen alue koostuu vanhasta taloryhmästä, n. 4,5 ha niitty- ja peltomaasta sekä ympäröivästä metsästä.

Metsä, jota hoidetaan luonnonmetsänä, on vanhaa ja siinä on kuollutta puuta ja koostuu suurelta osin lehtomaisesta kuusimetsästä, mutta on paikoitellen myös rämettynyttä metsää ja kalliota. Taloryhmä sekä useat kiviaidat ovat merkkinä alueen kulttuurihistoriallisista arvoista.

Alue on monipuolisessa, mutta pienimuotoisessa käytössä käsittäen muun muassa palstaviljelyä, leiritoimintaa ja virkistystä. Pienehköä osaa peltomaasta on vuodesta 1984 lähtien vuokrattu kaupungin asukkaille viljelypalstoina. Maatilarakennusta vuokraa Parasta Lapsille r.y., joka järjestää vuosittain kesäkuussa päiväleirejä lapsille. Metsän polut ovat todiste siitä, että aluetta käytetään virkistystarkoitukseen.

Iso Lysarholma -hanke on kaksivuotinen hanke (27.10.2022-31.10.2024), jonka rahoittaa lähinnä elinympäristöhanke Helmi, jonka tavoitteena on vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta. Hankkeen tavoitteena on palauttaa ja säilyttää Ison Lysarholman perinnebiotoopin elinympäristö. Avoin kulttuurialue luonto- ja maisema-arvoineen säilytetään. Perinnebiotooppi yhdessä vanhan luonnonmetsän, taloryhmän ja palstaviljelyn kanssa muodostaa vahvan kokonaisuuden biologiselle monimuotoisuudelle, virkistykselle ja koulutukselle.

Perinnebiotooppia hoidetaan samalla tavalla kuin Nynäsbackenin niittyaluetta. Hanke aloitetaan luontoarvoinventoinnilla keväällä/kesällä 2023 ja mahdollisten haitallisten vieraskasvien esiintymiä torjutaan kesällä 2023. Myöhäiskesällä/syksyllä 2023 inventointien valmistuttua suunnitellaan ja tehdään niityille ja pelloille kasvaneiden pensaikkojen ja pienten puiden raivaus. Kiviaidat paljastetaan ja maisemallisesti merkittävät puut säilytetään. Sen jälkeen aloitetaan laidunhaan ja sääsuojan rakentaminen lampaille. Laidunta aloitetaan kesällä 2024.

Ota yhteyttä

Carolina Silva

Carolina Silva

Projektipäällikkö

Ympäristö

carolina.silva@jakobstad.fi

044 785 1645

Johanna Nymark

Johanna Nymark

Projektipäällikkö

Ympäristö

johanna.nymark@jakobstad.fi

044 785 1524