Talvi ja kevät 2024

Ympäristösuojelukeskus on mukana monessa mielenkiintoisessa hankkeessa, joiden tavoitteena on arvokkaiden luontoalueiden säilyttäminen, palauttaminen ja suojelu. Tärkeiden alueiden hoitaminen ja suojeleminen jatkuu myös tähän aikaan vuodesta.

Yksi suojelubiotooppihankkeistamme, Nynäsbackenin niittyalue, on päättynyt syksyllä 2023. Tästä huolimatta jatkamme alueen hoitoa, jotta voimme palauttaa ja säilyttää avoimet kulttuurimaisemat ainutlaatuisine luonto- ja maisema-arvoineen. Tarvittaessa teemme raivauksia ja niittoja. Keväällä 2024 teemme työtä luodaksemme yhteistyösopimus sellaisen lampaankasvattajan kanssa, joka haluaa osallistua tuleviin hoitotoimenpiteisiin, joissa lampaat laiduntavat Nynäsbackenin niittyalueella yhteistyössä ympäristökeskuksen kanssa.

Toinen suojelubiotooppihanke, Iso Lysarholma, on kaksivuotinen aloite, jolla pyrimme vahvistamaan luonnon monimuotoisuutta Suomessa. Työskentelemme Ison Lysarholman luontotyyppien ennallistamiseksi ja ylläpitämiseksi muun muassa luontoarvoinventointien ja haitallisten vieraslajien torjunnan avulla. Syksyllä 2023 toteutimme niittyjen ja peltojen tiheiköiden ja pienpuuston raivauksen. Kiviaidat paljastettiin ja merkittävät puut säilytettiin. Seuraava vaihe on aloittaa lampaiden laidunta-alueen ja sääsuojan rakentaminen, jotta laidun voi alkaa kesällä 2024.

Permo-, Lövbloms- ja Markusholmsfladan, on kaksivuotinen hanke, joka sisältää ympäristötutkimuksia ja pieniä kunnostustoimenpiteitä. Tehdään yhteistyötä paikallisen metsästysyhdistyksen kanssa supikoiran ja minkin metsästyksessä. Nämä eläinlajit ovat vierasperäisiä eivätkä kuulu luontaiseen eläimistöömme, ja niiden metsästys parantaa pesivien lintujen elinympäristöjä. Ympäristötutkimusten tuloksia käytetään apuna toimenpiteiden suunnittelussa hankekauden aikana, sekä alueiden jatkuvan hoidon ja seurannan perustana hankekauden jälkeen.

Hankkeessa PIA – Vieraskasvit Pietarsaaren alueella 2022-2024 keskitytään haitallisten vieraskasvilajien torjuntaan Pietarsaaren alueella kiinnittäen erityistä huomiota luonnonsuojelu- ja virkistysalueisiin. Tavoitteena on pysäyttää näiden kasvien leviäminen ja ylläpitää jatkuvaa valvontaa ja seurantaa. Talven ja kevään aikana laadimme toteutetuista torjuntatöistä saatujen kokemusten perusteella toimintasuunnitelma, jolla varmistetaan tulosten säilyminen. Torjuntatyön tehokkuutta arvioidaan joka kesä, ja ensisijaisia alueita tarkastetaan säännöllisesti. Toimintasuunnitelman seurannasta vastaa hankekauden aikana perustettu työryhmä. Hankesuunnitelma ja toimintasuunnitelma päivitetään vuoteen 2030 mennessä.

Tulevina kuukausina jatkamme suunnittelua ja valmistautumista tämän vuoden toimiin näissä hankkeissa. Työmme keskittyy luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen ja suojeluun, sekä arvokkaiden luonto- ja kulttuurialueiden säilyttämiseen. Odotamme innolla tärkeän työmme jatkumista ja toivomme antoisaa vuotta.

Kiitos kiinnostuksestasi ja sitoutumisestasi hankkeisiimme. Jos haluat saada lisätietoja jostakin hankkeesta ja seurata työtämme, käy vierailemassa verkkosivuillamme. Sieltä löydät yksityiskohtaista tietoa, päivityksiä ja mahdollisuuden seurata edistymistämme. Yhdessä voimme vaikuttaa myönteisesti ympäristöön ja tulevaisuuteen!

Tervetuloa tutustumaan verkkosivuihimme!