Permo-, Lövbloms- ja Markusholmsfladan sijaitsevat Pietarsaaren kaakkoisosassa, n. 1,5–3 km Pietarsaaren keskustasta. Permo-, Lövbloms- ja Markusholmsfladan laskevat Sandsundsfjärdeniin, jonka pesimälintukanta on hyvin runsas ja on FINIBA-aluetta (Finnish Important Bird and Biodiversity Area). Sandsundsfjärden kuuluu Natura 2000-verkostoon linnustoa edistävien luontotyppien ansiosta. Lövblomsfladan on myös FINIBA-aluetta. Permo- ja Lövblomsfladanilla pesii nokikana sekä muita sorsalintuja. Nokikana lasketaan nykyisin erittäin uhanalaiseksi lajiksi. Kaikki kolme fladaa ympäröivine luontoineen ovat tärkeitä alueita, missä ennen kaikkea linnut voivat löytää pesäpaikan ja ruokailla.

Hankkeessa keskitytään luontoarvojen inventointeihin (kasvit, linnut, viitasammakko, korennot, koekalastus, pohjaeläimistö) sekä vedenlaadun ja pohjakerrostumien tutkimus, jotta saadaan informaatiota ja tietämystä fladoista.

Paikallisen metsästysyhdistyksen kanssa tullaan tekemään yhteistyötä supikoirien ja minkkien pyynnissä, jotka ovat vieraita eläinlajeja, jotka eivät kuulu luonnolliseen eläimistöömme. Supikoira ja minkki syövät muun muassa lintuja ja lintujen munia ja siten muodostavat suuren uhan linnuille, jotka rakentavat pesänsä maahan, kuten sorsalinnuille.

Toteutetaan kalojen mahdollisten vaellusesteiden inventointi ja pienempiä toimenpiteitä kalojen vaelluksen parantamiseksi (vaellusesteiden puhdistus ja poistaminen). Fladoilla parannetaan lähinnä sorsalintujen pesimämahdollisuuksia suunnittelemalla ja perustamalla kasvillisuussaarekkeita pesivien lintujen suojaksi petolintujen saalistukselta.

Permo-, Lövbloms- ja Markusholmsfladan -hanke on kaksivuotinen hanke (27.10.2022-31.10.2024), jonka rahoittaa lähinnä elinympäristöhanke Helmi, jonka tavoitteena on vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta. Hankkeen luontotutkimusten ja toimenpiteiden tavoitteena on vahvistaa luonnon monimuotoisuutta ja parantaa pesivien lintujen ja muiden organismien elinympäristöjä sekä avata mahdollisia kalojen vaellusesteitä. Luontotutkimusten tulokset tulevat toimimaan työkaluna toimenpiteiden suunnittelussa hankkeen aikana sekä pohjana alueiden jatkohoidolle ja seurannalle hankkeen jälkeen.

Fladojen läheisyys Pietarsaaren keskustaan mahdollistaa virkistyksen (esim. lintujen tarkkailun) luonnonympäristössä, jonne pääsee helposti tarvitsematta ajoneuvoa. Fladat ovat myös hyvä miljöö opetustarkoitukseen; esim. lintujen tarkkailuun, kasvien inventointiin ja vesinäytteenottoon, johtuen läheisyydestä kouluihin ja keskustaan. Pietarsaaren seudun ilmastostrategiassa halutaan vähentää hiilidioksidipäästöjä, mikä osoittaa keskustan läheisyydessä helposti saavutettavissa olevien luontoalueiden säilyttämisen ja suojelemisen merkityksen.

Sijaintikartta Permo- (1), Lövbloms- (2) ja Markusholmsfladanista (3) Pietarsaaressa sekä niiden suistoalueesta Sandsundsfjärdenillä (4).