Kunnossapito

Suomen tieverkko on jaettu maanteihin, katuihin ja yksityisteihin. Valtio on vastuussa maanteistä, kaupunki huolehtii asemakaava-alueella olevista kaduista. Tiekunnat tai tieosakkaat vastaavat yksityisteiden kunnossapidosta. Kunnossapidon tavoitteena on pitää kaupungin kadut, pyörätiet ja muut tiet niitä käyttävän liikenteen edellyttämässä kunnossa. Kunnossapito jakautuu kesä- ja talvikunnossapitoon sekä puhtaanapitoon. Vastuu on jaettu kaupungin ja yksityisten kiinteistönomistajien kesken. Alerte huolehtii kunnossapidosta.

Karta över Jakobstad med inritade områden?
Ansvarsfördelning, länk till karta?

1. Kesäkunnossapito

Katujen kesäkunnossapitoon sisältyvät muun muassa vanhan katupäällysteen uusiminen, tiemerkintöjen uusiminen, sorapäällysteisen kadun tasaisena pitäminen ja pölyn sitominen sekä liikennemerkkien ja muiden katuinventaarien korjaaminen ja uudistaminen.

2. Talvikunnossapito

Talvikunnossapitoon kuuluvat lumenpoisto, hiekoitus, suolaus, lumen poiskuljetus sekä jään ja pakkautuneen lumen poistaminen. Kiinteistönomistajat vastaavat jalkakäytävien talvikunnossapidosta. Kiinteistöille kuuluvaa talvikunnossapitoa on myös aurauksessa syntyneiden lumivallien poiskuljetus ja jalkakäytävän viereisen kourukiven tai sadevesikaivon pitäminen lumettomana ja jäättömänä. Lisäksi tontille vievän tien alla oleva rumpu kuuluu kiinteistönomistajan vastuulle. Kaupunki poistaa keväällä hiekoitussoran, jota on käytetty liukkaudentorjuntaan ajokaistoilla, jalankulku- ja pyöräliikenteen väylillä sekä yleisillä paikoilla. Kiinteistönomistaja huolehtii hiekoitushiekan tai -soran poistamisesta jalkakäytäviltä.

Alerte huolehtii lumenpoistamisesta. Työt aloitetaan aikaisintaan seuraavien luokitusten mukaisesti:

I luokka – Jalankulku- ja pyörätiet, keskusta, pääliikenneväylät

  • Kuiva irtolumi 30 mm
  • Suojalumi 20–30 mm
  • Sohjo 30 mm

II luokka – Kokoojakadut ja asuinkadut

  • Kuiva irtolumi 50 mm
  • Suojalumi 40 mm
  • Sohjo 40 mm

III luokka – Yksityiset tiet

  • Sama luokitus kuin kunnossapitoluokassa II.

Lumenkaatopaikka

Kaupungissa sijaitsevat kiinteistöt voivat kuljettaa lumen Nyvägafjärdenin lumenkaatopaikalle. Vastaanotto maksaa 12,30 euroa kuormalta, sisältäen alv:n.

3. Puhtaanapito

Katujen puhtaanapitoon kuuluu kadulle ja viemärikaivoille kertyvän lian, puunlehtien, roskien ja irtainten esineiden poistaminen. Kiinteistöt vastaavat kadun puhtaanapidosta omalla jalkakäytäväosuudellaan ajoradan keskiviivaan asti. Kiinteistönomistajan kuuluu lisäksi pitää tontille vievän tien alla oleva rumpu puhtaana lehdistä, roskista ja irtaimista esineistä. Tämän lisäksi kiinteistönomistaja pitää puhtaana viherkaistaleen tai tonttia välittömästi rajaavan ojan, joka ulottuu enintään 3 metrin päähän tontinrajasta.

Lue lisää vastuualueista (linkki)

4. Vahingonkorvausilmoitus

Oletko joutunut onnettomuuteen, joka johtuu tien kunnosta?

Pietarsaaren kaupunki voi olla vahingonkorvausvastuussa, jos kaupunki on rikkonut lainsäädännön vaatimuksia tai toiminut muutoin virheellisesti ja huolimattomasti. Vahingonkorvausvastuu voi syntyä esimerkiksi, jos kaupungin vastuulla oleva ajorata tai jalankulku- ja pyörätie on vaurioitunut tai kadulla on ollut sinne kuulumattomia esineitä. Vahingonkorvausasiat käsitellään riskienhallintaryhmässä, mutta kaupunki voi myös käyttää vastuuvakuutusyhtiötä. Käsittelyaika on noin kolme kuukautta. Ilmoituksen tekijän tulee olla valmis maksamaan kustannukset ensisijaisesti itse. Jos korvausvaatimus on myönteinen, korvaus maksetaan ilmoituksen yhteydessä annettuun tilinumeroon.

Begäran om skadestånd – Vahingonkorvausvaatimus

Skadelidande/Vahinkoa kärsinyt(Pakollinen)
Datum när olyckan konstaterades – Vahingon toteamispäivä(Pakollinen)
Kl. – Klo(Pakollinen)
:
På gatuområdet? – Katualueella?(Pakollinen)
När kontaktades staden – Milloin otettiin yhteyttä kaupunkiin(Pakollinen)
Pudota tiedostot tähän tai
Max. tiedoston koko: 1 GB, Max. tiedostot: 4.