Hulevesi

Hulevesi on sade- ja sulamisvettä, joka johdetaan pois rakennetuilta alueilta. Hulevettä syntyy lähinnä lumen sulamisen aikana keväällä, kesän rankkasateilla ja syksyn sateisina kausina. Samat säännökset koskevat myös talojen perustusten kuivatusvesiä. Hulevesien hallinnan tavoitteena on kehittää järjestelmää etenkin asemakaava-alueilla, imeyttää ja viivästyttää hulevesi sen kertymäpaikalla, estää huleveden ympäristölle ja kiinteistöille aiheuttamia haittoja ja vahinkoja sekä ehkäistä huleveden joutuminen viemärijärjestelmään.

1 Hulevesimaksu

Hulevesimaksu koskee kaikkia kaupungin asemakaavoitetuilla alueilla olevia noin 4500 rakennettua tonttia tai kiinteistöä. Tuotot käytetään hulevesijärjestelmän ylläpitämiseen, rakentamiseen ja kehittämiseen. Maksu määräytyy kiinteistön pinta-alan ja käyttötarkoituksen perusteella. Hulevesimaksun lasku lähetetään kiinteistön omistajalle tai haltijalle vuosittain lokakuun lopulla.

Vesihuoltolain mukaan kiinteistön hulevettä ei saa johtaa viemärijärjestelmään. Syynä on, että hulevesi lisää puhdistettavan jäteveden määrää ja alentaa jäteveden lämpötilaa. Seurauksena on energian ja kemikaalien kulutuksen kasvu ja huonompi puhdistustulos. Pahimmassa tapauksessa viemäriverkostoon voi tulla niin paljon hulevettä, että kaikkea vettä ei voida pumpata puhdistamolle, jolloin jäte- ja hulevedet valuvat vesistöihin ja vahingoittavat ympäristöä.

2 Onko kaikkien maksettava hulevesimaksu?

Kaikki vaikutusalueen tontit ja kiinteistöt (tontiksi rekisteröimättömät maa-alueet) saavat hulevesimaksun. Tontti tai kiinteistö, jolla ei ole rakennuksia, mutta jonka pintakerrosta on muutettu rakentamalla, voidaan myös lukea tontiksi tai kiinteistöksi. Jos tontin pinta päästää läpi vähemmän vettä kuin luonnollinen maa-alue, peritään maksu. Maksun alentamisesta voi tehdä anomuksen tekniselle lautakunnalle. Perusteluna voi olla, että kiinteistölle on asennettu viivästys- tai imeytysjärjestelmä, jonka tilavuus on vähintään 5 m3. Perusmaksu 40 euroa koskee kaikkia tontin- ja kiinteistönomistajia.

Kyselyt osoitetaan osoitteeseen dagvatten.hulevesi@jakobstad.fi

3 Hinnasto (linkki)

4 Liittyminen hulevesijärjestelmään  

Kiinteistöt liitetään yleensä viettoviemäriin. Joissakin erityistapauksissa hulevesi on pumpattava. Jos kiinteistö on liitetty viettoviemäriin, on suositeltavaa rakentaa padon venttiili. Jos kiinteistöä ei voida liittää kaupungin hulevesiverkkoon viettoviemärillä, kiinteistön omistaja on velvollinen rakentamaan pumppuaseman tontilleen liittymisen mahdollistamiseksi.

Uudet kiinteistöt

  • Hakemus uuden rakennuksen liittämiseksi hulevesijärjestelmään toimitetaan rakennuksen rakennusluvan yhteydessä tai suoraan kunnallistekniselle osastolle. Liittymälle tehdään erillinen liittymispäätös.

Olemassa olevat kiinteistöt

  • Erillinen liittymispäätös tarvitaan rakennusluvan saaneille tonteille, jotka liitetään hulevesiverkostoon myöhemmin. Hakemus toimitetaan kunnallistekniselle osastolle.

Maksut

  • Hulevesitonttijohdon rakentamisesta asemakaava-alueelle peritään 400 euroa, jos hulevesiputket rakennetaan tai on rakennettu tontin rajalle kadun rakentamisen tai saneerauksen yhteydessä. Muita kiinteistöjä koskevat todelliset kustannukset. Kiinteistönomistaja voi myös käyttää ulkopuolista urakoitsijaa, jolloin kaupunki ei laskuta johtomaksua.

Ota yhteyttä

Nicklas Gustafsson

Nicklas Gustafsson

Kunnossapitoinsinööri

Kunnallistekniset palvelut

nicklas.gustafsson@jakobstad.fi

044 785 1227