Asemakaava ja asemakaavan muutos Pikkuhiekalla.

Suunnittelualue

Suunnittelualue sijaitsee kaupungin länsiosassa. Alue rajautuu lännessä, etelässä ja pohjoisessa mereen sekä idässä metsäalueeseen. Alueella on useita osa-alueita, jotka ovat erityisen tärkeitä luonnon monimuotoisuuden kannalta. Osa-alueilla on luonnonsuojelulain mukaisia luontokohteita ja metsälaissa määriteltyjä kohteita.

Suunnittelun tarkoitus

Kaavamuutoksen tarkoituksena on jatkossakin suojella aluetta erityisen tärkeänä luonnon monimuotoisuuden kannalta. Lisäksi halu-amme selvittää, mitä mahdollisuuksia matkailualan rakennus- ja asuntovaunualueiden kehittämiselle on ja ottaa kantaa olemassa olevaan rakennuskantaan ensisijaisesti rakennusalojen ja -oikeuksien muodossa.

Asemakaavaehdotus on nähtävillä 25.3 – 24.4.2024

Asemakaavakartta_ehdotus.pdf

AsemakaavanSelostus_ehdotus.pdf

Mahdolliset muistutukset on jätettävä nähtävilläoloajan kuluessa osoitettuna kaupunginhallitukselle, Strengberginkatu 1, 68600 Pietarsaari, tai sähköpostitse kirjaamo@pietarsaari.fi. Sähköpostin aiheeksi tulee antaa kaavan työnumero ”Kaava 042 muistutus”.

Suunnittelija

Ilmari Heinonen


Asemakaavan muutos Skutnäsissä.

Suunnittelualue

Suunnittelualue sijaitsee Skutnäsin kaupunginosassa noin 0,9 kilometriä torilta luoteeseen. Suunnittelualueen rajaavat Skutnäsinkatu, Merimiehentie, Skutkullantie ja Talkantie/Näkinkuja, ja se käsittää 21. kaupunginosan, Skutnäs, kortteli 11 ja 18 ja niihin littyvät katu-, puisto- ja leikkikenttäalueet.

Suunnittelun tarkoitus

Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on alueen vanhojen asemakaavojen päivittäminen. Voimassa olevat kaavat ovat vuosilta 1961 ja 1968, ja ne ovat teknisesti – ja osin myös sisällöllisesti vanhentuneita.

Asemakaavaehdotus on nähtävillä 25.3 – 24.4.2024

Asemakaavakartta_ehdotus.pdf

AsemakaavanSelostus_ehdotus.pdf

Mahdolliset muistutukset on jätettävä nähtävilläoloajan kuluessa osoitettuna kaupunginhallitukselle, Strengberginkatu 1, 68600 Pietarsaari, tai sähköpostitse kirjaamo@pietarsaari.fi. Sähköpostin aiheeksi tulee antaa kaavan työnumero ”Kaava 051 muistutus”.

Suunnittelija

Ilmari Heinonen