Yksityistiet

Suomen tieverkko on jaettu maanteihin, katuihin ja yksityisteihin. Valtio on vastuussa maanteistä, kaupunki huolehtii asemakaava-alueella olevista kaduista. Tiekunnat tai tieosakkaat vastaavat yksityisteiden kunnossapidosta. Pietarsaaren kaupunki kehottaa Pietarsaaren yksityisten teiden varsilla asuvia asukkaita, maanomistajia ja vuokraajia muodostamaan omia tiekuntia. Kaupungilla on myös oma työryhmä, jossa on kaupungin ja kolmen tiekunnan edustajat. Työryhmässä keskustellaan yksityisteiden tienpitoon liittyvistä asioista. Yksityistielain mukaan kaupunki ei voi antaa koneellista tai rahoituksellista avustusta yksityisten teiden tienpitoon, elleivät ne täytä yksityistielain 84 §:n kriteereitä.

1. Suostumus ohjauslaitteen asettamiselle

Yksityisteillä liikenteenohjauslaitteita ovat liikennemerkit ja sulkulaitteet, esimerkiksi puomit (myöhemmin liikenteenohjauslaitteet). Tienpitäjä saa kunnan suostumuksella asettaa liikenteenohjauslaitteen yksityistielle. Tienpitäjä on tiekunta, jos sellainen on perustettu. Tiekunnan kokouksessa päätetään pysyvän liikenteenohjauslaitteen asettamisesta. Jos tiekuntaa ei ole, päättävät tieosakkaat asiasta yhteisesti. Hoitokunnan tai toimitsijamiehen toimivalta ei riitä päättämään pysyvistä liikenteenohjauslaitteista. Tiekunta saa asettaa liikennemerkin vain omalle tiealueelleen, mutta käytännön syistä ennakkomerkin myös kaupungin katualueelle.

Velvoittavia ja rajoittavia liikennemerkkejä tulee kaikkien tienkäyttäjien noudattaa, joten sellaisen liikennemerkin asettamiseen tarvitaan myös julkista valtaa käyttävä viranomainen. Näihin tiekunnan on pyydettävä suostumus kunnalta. Pietarsaaressa kaupungin suostumuksen antaminen on määrätty kaupungininsinöörin tehtäväksi.

Tiekunnan tulee edelleen ilmoittaa tiedot merkistä ja kunnan suostumuksesta Digiroad-järjestelmään.

Suostumushakemus on lähetettävä osoitteeseen enskildavagar@jakobstad.fi

tai osoitteeseen:

Pietarsaaren kaupunki/Kunnallistekniikan osasto, Kaupungininsinööri

Strengberginkatu 1, 68600 Pietarsaari

Hakemukseen on liitettävä seuraavat liitteet:

– tiekunnan kokouksen päätös tai

– tiekunnan tai toimitsijanmiehen päätös (koskee määräaikaisia liikenteenohjauslaitteita) tai

– jos tiekuntaa ei ole muodostettu, kaikkien tienomistajien on allekirjoitettava hakemus tai annettava kirjallinen suostumuksensa

– kartta

– perustelut liikennemerkin hakemiselle

10.4. 2024 kaupungininsinööri

Yksittäisen tienpitäjän ei tarvitse hankkia kaupungilta suostumusta tien kunnon, tiellä tai sen vieressä tehtävän työn vuoksi tilapäisten liikenteenohjauslaitteiden asentamiseen!

– Suostumusta ei tarvita ennen merkin pystyttämistä sellaisessa äkillisessä tilanteessa, jossa kunnan suostumuksen hakemiseen ei ole aikaa (esimerkiksi äkillinen sortuma tai onnettomuus). Tiellä tai sen vieressä tehtävä lyhytaikainen työ tapahtuu aina varoitusmerkkien rajoittamalla alueella eikä sille tarvitse hankkia suostumusta.

– Tilapäiset laitteet on poistettava välittömästi, kun niitä ei enää tarvita. Jos tilanne muuttuu pysyvämmäksi, on hankittava kaupungin suostumus. – Liikenteenohjauslaitteiden tulee olla tieliikennelain sekä Liikenne- ja viestintäviraston määräyksen (TRAFICOM/438684/03.04.03.00/2019) mukaisia.

2. Lisätietoa teistä

Täältä lisätietoja teihin liittyvissä asioissa. Lisäksi kaupunki neuvoo teihin liittyvissä asioissa.

Yksityistielaki: Finlex
Valtioneuvoston asetus yksityisteistä: Finlex
Maanmittauslaitos: https://www.maanmittauslaitos.fi
Väylävirasto: https://vayla.fi
Ilmoitus Digiroad-järjestelmään: Väylä
Suomen tieyhdistys: https://www.tieyhdistys.fi/
Tievahti: https://tievahti.fi/