Kaavoitusosasto valmistelee lausuntoja poikkeamispäätöksiä (MRL 171§) ja suunnittelutarveratkaisuja (MRL 137§) varten.

Poikkeuslupa- ja suunnitelutarveratkaisulomakkeet löytyvät myös rakennustarkastustoimistosta, jonne ne toimitetaan täytettyinä.

Suunnitelutarveratkaisun antaa tekninen lautakunta ja poikkeamisratkaisut antaa Pietarsaaren kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunta.

Taksat: Poikkeuslupapäätös 600 euroa. Suunnittelutarveratkaisu 600 euroa.

Maankäyttö ja rakennuslaki 171 §

Poikkeamistoimivalta ja poikkeamisen edellytykset

Kunta voi erityisestä syystä hakemuksesta myöntää poikkeamisen tässä laissa säädetystä tai sen nojalla annetusta rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevasta säännöksestä, määräyksestä, kiellosta tai muusta rajoituksesta. Poikkeamista ei kuitenkaan saa myöntää, jos se:

1) aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle;

2) vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista;

3) vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista; tai

4) johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Edellä 2 momentin 4 kohdassa tarkoitettuna vaikutuksiltaan merkittävänä rakentamisena ei pidetä tuulivoimalan rakentamista asemakaavassa teollisuus- tai satama-alueeksi osoitetulle jo rakennetulle alueelle.

Poikkeamista ei voida myöntää maisematyölupaa koskevista säännöksistä eikä 137 §:ssä säädetyistä rakennusluvan erityisistä edellytyksistä suunnittelutarvealueella.

Maankäyttö- ja rakennuslaki