Asemakaavan muutos Länsinummella.

Suunnittelualue

Suunnittelualue sijaitsee Länsinummen kaupunginosassa noin 0,8 kilometriä torilta länteen. Suun-nittelualue käsittää korttelin 11 kokonaan (ent. kauppatontti ja sen pysäköinti) sekä sen länsipuolella, korttelissa 6 olevan asuntotontin, Länsinummenkadun länsipuolella.

Suunnittelun tarkoitus

Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on osittain korttelin 11 vanhentuneen kaavan uusiminen ja uuden käytön saaminen korttelille, osittain mahdollistaa korttelissa 6 olevan rivitalon muuttaminen kerrostaloksi. Voimassa olevat kaavat ovat vuosilta 1970 ja 1979.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

OAS.pdf

Suunnittelija

Ilmari Heinonen


Asemakaavan muutos Luutavuoressa.

Suunnittelualue

Suunnittelualueena on Ristikarin ja KWH:n tonttien välissä oleva noin 0,6 ha suuruinen alue. Alue sijaitsee Luutavuoren kaupunginosassa. Suunnittelualue on osa entistä koulualuetta ja lähivirkistysaluetta. Alueella on muuntamo.

Suunnittelun tarkoitus

Tämän asemakaavan tarkoituksena on tutkia KWH:n teollisuusalueen laajentamismahdollisuuksia toiminnan kannalta tarpeellisien kääntö- ja paikoitusalueiden mahdollistamiseksi.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

OAS.pdf

Asemakaavaehdotus on nähtävillä 17.06 – 02.08.2024

Asemakaavakartta_ehdotus.pdf

AsemakaavanSelostus_ehdotus.pdf

Mahdolliset muistutukset on jätettävä nähtävilläoloajan kuluessa osoitettuna kaupunginhallitukselle, Strengberginkatu 1, 68600 Pietarsaari, tai sähköpostitse kirjaamo@pietarsaari.fi. Sähköpostin aiheeksi tulee antaa kaavan työnumero ”Kaava 057 muistutus”.

Suunnittelija

AnneMo Kaitfors


Asemakaava ja asemakaavamuutos Alholmaan.

Suunnittelualue

Suunnittelualue, jota kutsutaan myös Slipeniksi, sijaitsee Alholmassa n. 3,5 km pohjoiseen keskustasta ja rajautuu yllä olevan kuvan mukaisesti. Suunnittelualue käsittää kiinteistöt 598-403-1-144 ja 598-403-1-142, sekä osan määräalasta 598-403-1-128-M624 ja osan kiinteistöstä 598-403-1-128.

Suunnittelun tarkoitus

Alue on suurimalta osin asemakaavoittamaton. Steelprop Finland Ab Oy tarvitsee asemakaavan, joka mahdollistaa uusien varasto- ja tuotantohallien rakentamisen, jotta he voisivat kehittää venehuolto toimintaansa.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

OAS.pdf

Asemakaavaehdotus on ollut nähtävillä 4.3 – 3.4.2024

Asemakaavakartta_ehdotus.pdf

AsemakaavanSelostus_ehdotus.pdf

Suunnittelija

AnneMo Kaitfors


Asemakaavan muutos Länsinummella.

Suunnittelualue

Suunnittelualue käsittää puretun Bonäsin koulun tontin, virkistysalueita, sekä korttelin 24 omakotitalotontteja, joihin uuden koulurakennuksen sijoittaminen alueelle eniten vaikuttaa. Tämän lisäksi suunnittelualue käsittää osan Läntisestä rengastiestä.

Suunnittelun tarkoitus

Ruotsinkielinen koulujaosto päätti 14.9.2023 suunnitella Bonäsin koulun tontille uuden koulun lapsille esikoulusta – 5 vuosikurssiin saakka. Alustavan luonnoksen koulutontille on luonnostellut Laaja Arkkitehdit Oy.
Voimassa olevassa asemakaavassa koulutontti on liian pieni uuden koulun tarpeisiin. Tämän lisäksi on tarpeen ratkaista ajoneuvoliikennejärjestelyt ja turvalliset kävely- ja pyöräilyreitit.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

OAS.pdf

Asemakaavan muutosehdotus on ollut nähtävillä 25.12.2023. – 25.01.2024

Asemakaavakartta_ehdotus.pdf

AsemakaavanSelostus_ehdotus.pdf

Suunnittelija

AnneMo Kaitfors


Asemakaavan muutos Skutnäsissä.

Suunnittelualue

Suunnittelualue sijaitsee Skutnäsin kaupunginosassa noin 0,9 kilometriä torilta luoteeseen. Suunnittelualueen rajaavat Skutnäsinkatu, Merimiehentie, Skutkullantie ja Talkantie/Näkinkuja, ja se käsittää 21. kaupunginosan, Skutnäs, kortteli 11 ja 18 ja niihin littyvät katu-, puisto- ja leikkikenttäalueet.

Suunnittelun tarkoitus

Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on alueen vanhojen asemakaavojen päivittäminen. Voimassa olevat kaavat ovat vuosilta 1961 ja 1968, ja ne ovat teknisesti – ja osin myös sisällöllisesti vanhentuneita.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

OAS.pdf

Asemakaavaehdotus on ollut nähtävillä 25.3 – 24.4.2024

Asemakaavakartta_ehdotus.pdf

AsemakaavanSelostus_ehdotus.pdf

Suunnittelija

Ilmari Heinonen


Asemakaava Pirilössä.

Suunnittelualue

Suunnittelualue sijaitsee Pirilössä, AKAB:in tuhkanläjitysalueen ja Launisaarentien pohjoispuolella olevien teollisuuskortteleiden välissä. Alueella ei nyt ole asemakaavaa.

Suunnittelun tarkoitus

Asemakaavan tavoitteena on luoda uusia tontteja teollisuudelle, kun nykyiset tonttireservit lähivuosina loppunevat.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

OAS.pdf

Asemakaavaehdotus on ollut nähtävillä 12.2 – 12.03.2024

Asemakaavakartta_ehdotus.pdf

AsemakaavanSelostus_ehdotus.pdf

Suunnittelija

Ilmari Heinonen


Asemakaavan muutos Kirkkorannalla.

Suunnittelualue

Suunnittelualue sijaitsee Kirkkorannan eteläosassa ja rajautuu Penviikin teollisuusalueeseen. Suunnit-telualue koskee puistoaluetta ja jalankulku sekä pyörätien katualuetta nykyisen teollisuusalueen itä-puolella.

Suunnittelun tarkoitus

Pietarsaaren kaupunki tarvitsee uusia tontteja teollisuus- ja yritystoimintaan. Kaavassa tutkitaan voisiko osan puistoalueesta osoittaa teollisuus- ja yritystoiminnan käyttöön.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

OAS.pdf

Asemakaavan muutosehdotus on ollut nähtävillä 25.12.2023. – 25.01.2024

Asemakaavakartta_ehdotus.pdf

AsemakaavanSelostus_ehdotus.pdf

Suunnittelija

AnneMo Kaitfors


Asemakaavan muutos Lontoossa.

Suunnittelualue

Suunnittelualue käsittää korttelin 18 sekä osan korttelista 8, kaupunginosassa 6, Lontoo, sekä korttelin pohjoispuolisen puistoalueen. Voimassa olevassa asemakaavassa on alue varattu huoltoasemia varten (AM) sekä viheraluetta (PL) ja muuntoasemaa (VM) varten.

Suunnittelun tarkoitus

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa asuntojen rakentaminen kortteliin 18. Alueen sijainti tekee siitä hyvin tähän tarkoitukseen sopivaksi. Teboilin vanha huoltoasema suojellaan, ja sille etsitään sopiva käyttötarkoitus. Aluetta ei suunnitella välitöntä tarvetta varten, vaan lähinnä reservialueeksi, jota ei rakennettane lähivuosina, minkä seurauksena alueen rengasliikkeet voivat toimia vielä joitakin vuosia, kunnes niille löydetään vaihtoehtoinen alue tai tontti.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

OAS.pdf

Asemakaavan muutosehdotus on ollut nähtävillä 20.10. – 20.11.2023

Asemakaavakartta_ehdotus.pdf

AsemakaavanSelostus_ehdotus.pdf

Suunnittelija

Ilmari Heinonen


Asemakaavan muutos Pirilössä.

Suunnittelualue

Suunnittelualue sijaitsee Pirilössä, AKAB:in tuhkanläjitysalueen länsipuolella ja Ekoroskin alueen koillispuolella. Alueella ei ole asemakaavaa.

Suunnittelun tarkoitus

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on luoda uusia tontteja teollisuudelle, kun nykyiset tonttireservit lähivuosina loppunevat.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

OAS.pdf

Suunnittelija

Ilmari Heinonen


Asemakaava ja asemakaavan muutos Alholmassa.

Suunnittelualue

Suunnittelun kohteena on Pietarsaaressa sijaitsevan UPM:n sellutehdasalueen laajennusosa.

Suunnittelun tarkoitus

Asemakaavan tavoitteena on luoda alueidenkäytölliset edellytykset alueen nykyisen käytön kehitykselle:

  • Määritellään laajennusalueen päämaankäyttötarkoitus vastaamaan laajentumistarvetta (teollisuus ja energiatuotanto)
  • Tutkitaan ja järjestellään toiminta-alueita, rakennusalueiden ja tonttien rajoja

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

OAS.pdf

Suunnittelija

Lauri Solin, Alusta Consulting Oy


Asemakaava ja asemakaavan muutos Pikkuhiekalla.

Suunnittelualue

Suunnittelualue sijaitsee kaupungin länsiosassa. Alue rajautuu lännessä, etelässä ja pohjoisessa mereen sekä idässä metsäalueeseen. Alueella on useita osa-alueita, jotka ovat erityisen tärkeitä luonnon monimuotoisuuden kannalta. Osa-alueilla on luonnonsuojelulain mukaisia luontokohteita ja metsälaissa määriteltyjä kohteita.

Suunnittelun tarkoitus

Kaavamuutoksen tarkoituksena on jatkossakin suojella aluetta erityisen tärkeänä luonnon monimuotoisuuden kannalta. Lisäksi halu-amme selvittää, mitä mahdollisuuksia matkailualan rakennus- ja asuntovaunualueiden kehittämiselle on ja ottaa kantaa olemassa olevaan rakennuskantaan ensisijaisesti rakennusalojen ja -oikeuksien muodossa.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

OAS.pdf

Asemakaavaehdotus on nähtävillä 25.3 – 24.4.2024

Asemakaavakartta_ehdotus.pdf

AsemakaavanSelostus_ehdotus.pdf

Suunnittelija

Ilmari Heinonen


Asemakaavan muutos Lapinnevalla.

Suunnittelualue

Suunnittelualue sijaitsee Länsiväylän eteläpuolella ja Vaasantien itäpuolella, n. 900 metrin päässä kaupungin torilta. Alueella sijaitsee päiväkoti Alma, Bodgärdetin asuinkerrostalo sekä kuusi omakotitaloa. Suunnittelualueen etelä osa on valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä (RKY).

Suunnittelun tarkoitus

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on tarkistaa asemakaavan ajanmukaisuus ja tutkia mahdollisuuksia AK-korttelialueelle.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

OAS.pdf

Asemakaavan muutosehdotus on ollut nähtävillä 25.09. – 25.10.2023

Asemakaavakartta_ehdotus.pdf

AsemakaavanSelostus_ehdotus.pdf

Suunnittelija

AnneMo Kaitfors


Asemakaavan muutos Keskustassa.

Suunnittelualue

Suunnittelualue sijaitsee ydinkeskustassa torin kaakkoispuolella. Suunnittelualue käsittää koko korttelin 6 sekä sen itä- ja länsipuoliset katualueet. Kortteli koostuu niin kutsutusta Sokoksen rakennuksesta ja asuinkerrostalosta Etelänummikatu 5.

Suunnittelun tarkoitus

Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on selvittää, onko korttelin rakennusoikeuden korottaminen mahdollista ja asemakaavan tekeminen joustavammaksi, siten että asuntoja voitaisiin rakentaa myös matalan liikerakennuksen päälle.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

OAS.pdf

Asemakaavan muutosehdotus on ollut nähtävillä 12.02 – 12.03.2024

Asemakaavakartta_ehdotus.pdf

AsemakaavanSelostus_ehdotus.pdf

Suunnittelija

AnneMo Kaitfors


Asemakaava ja asemakaavan muutos Uusitien kaupunginosassa.

Suunnittelualue

Suunnittelualue sijaitsee kaupungin itäosassa n. 2 kilometriä torilta. Alueen pinta-ala on noin 48 hehtaaria. Suunnittelualueen länsi- ja eteläosa kaupunginosassa 24, Uusitie, käsittää korttelit 1-8, jotka on osoitettu voimassa olevassa asemakaavassa pääosin liike-, varasto- ja teollisuusrakennuksille ja osin asuin- ja puutarharakennuksille ja erillispientaloille. Korttelialueiden lisäksi on kaavassa luonnollisesti tarvittavat katualueet ja pari viheraluetta puskurivyöhykkeinä. Alueen itäosalla ei ole asemakaavaa.

Suunnittelun tarkoitus

Pietarsaaren kaupunki tarvitsee uusia liike- ja teollisuusrakentamisen tontteja, joita voitaisiin sijoittaa alueen nyt kaavoittamattomalle osalle.
Voimassa olevassa asemakaavassa olevia omakotikortteleita ei ole toteutettu, joten siltä osin asemakaavan voidaan katsoa olevan ohjaukseltaan vanhentunut. Kaava voi olla vanhentunut myös koskien rakentamistavan ohjausta liike-, teollisuus- ja varastorakennusten kortteleiden osalta. Tätä pitää tarkastella tarkemmin.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (päivitys 15.8.2023)

OAS.pdf

Suunnittelija

Melinda Lundgren


Asemakaavan muutos Keskustassa

Suunnittelualue

Suunnittelualue sijaitsee keskustassa, noin 270 metriä torilta. Suunnittelu koskee 3 kaupunginosan Keskustan korttelia 9 sekä puisto- (Concordia-aukio) että katualueita (Loveret, Concordiankuja) kaupunginosassa 3, Keskusta.

Suunnittelun tarkoitus

Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on tutkia salliiko kaupunkikuva ja -maisema toimenpiteet, ja onko olemassa fyysisiä edellytyksiä suurimman sallitun kerroskorkeuden ja rakennusoikeuden korottamiselle tontilla nro 26 Visasmäen varrella.

Osallistumis ja arviointi suunnitelma

PDB.pdf

Asemakaavamuutoksen luonnos on ollut nähtävillä 21.7.–24.8.2021

Asemakaavakartta_luonnos.pdf

AsemakaavanSelostus_luonnos.pdf

Asemakaavan muutosehdotus on ollut nähtävillä 28.12.2021–26.1.2022

Asemakaavakartta_ehdotus.pdf

AsemakaavanSelostus_ehdotus.pdf

Suunnittelija

Sören Öhberg


Vaikutuksiltaan vähäinen asemakaavamuutos Pohjoisnummella

Suunnittelualue

Alue sijaitsee Ebba Brahen puistikon ja Pursisalmenkadun jatkeen välissä.

Suunnittelun tarkoitus

Kaavan tarkoituksena on korjata määräys, joka antoi väärän tulkintamahdollisuuden. Rakennusten korkeudet määrätään siten, että ullakkotilat on mahdollista ottaa asuin käyttöön, niin kuin edellisenkin kaavan alkuperäinen tarkoituksena oli.

Osallistumis ja arviointisuunnitelma

OAS.pdf

Vaikutuksiltaan vähäinen asemakaavan muutosehdotus on ollut nähtävillä 5.6.2020–19.7.2020.

Asemakaavakartta.pdf

Asemakaavanselostus.pdf

Suunnittelija

Sören Öhberg


Asemakaavan muutos Pohjoisnummella

Suunnittelualue

Suunnittelualue sijaitsee Pohjoisnummen kaupunginosassa noin 400 metriä ydinkeskustasta pohjoiseen. Alue rajoittuu lännessä Ebba Brahen puistikkoon, pohjoisessa Laivurin katuun, idässä Satamakatuun ja etelässä Satamakadun-Loveretin 1700-luvun rakennusryhmään, joka on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö.

Suunnittelun tarkoitus

Kaavan tarkoituksena on mahdollistaa Mariahemmetin laajennus. Tätä varten on tontin asemakaavan mukaista rakennusoikeutta nostettava.

Osallistumis ja arviointisuunnitelma

OAS.pdf

Asemakaavanmuutosehdotus on ollut nähtävillä 17.5.2019–17.6.2019.

Asemakaavakartta.pdf

Asemakaavanselostus.pdf

Suunnittelija

Melinda Lundgren


Rantatien Asemakaava

Suunnittelualue

Suunnittelualue sijaitsee kaupungin keskustan luoteispuolella, n. 1,2 kilometriä torilta. Alue käsittää nykyisen Rantatien (1) Hakamaanreitiltä Läntiselle Rengastielle, kaavoittamattoman alueen ranta- ja vesialueita Vanhassa satamassa (2a ja 2b), Rantatien eteläpuoleisen asuinkorttelin (3), kaavoittamattomia alueita Skutnäsinkadun ja Vesiniemen välillä (4) sekä kaavoittamattoman alueen Hällanintien varrella (5).

Suunnittelun tarkoitus

Asemakaava- ja asemakaavamuutosehdotuksen tavoitteena on mahdollistaa Rantatien rakentaminen kokoojakaduksi kaupungin luoteisosista Ebba Brahen puistikolle. Samalla luodaan muutamia uusia omakotitontteja ja päivitetään Skutnäsin rannanläheisten korttelien vanhentunut kaava niin, että esimerkiksi rakennusoikeudet saadaan riittäviksi.

Osallistumis ja arviointi suunnitelma (päivitetty 10.6.2021)

OAS.pdf

Asemakaavamuutoksen luonnos on ollut nähtävillä 13.12.2020–14.12.2020.

AsemakaavaluonnoksenKartta.pdf

AsemakaavaluonnoksenSelostus.pdf

Asemakaavamuutosehdotus on ollut nähtävillä 15.9.–15.10.2021

Asemakaavakartta.pdf

AsemakaavanSelostus.pdf

Rantatien asemakaavaehdotuksen uusi tarkistettu tielinjaus paalutetaan maastoon.

Rantatien asemakaavaehdotusta on tarkistettu annettujen huomautusten ja muistutusten johdosta.

Rantatien tiealue on paalutettu maastoon joulukuussa 2021 muutetun asemakaavaehdotuksen mukaisesti.

Tarkistettavana oleva asemakaavaehdotus tullaan myöhemmin sen valmistuttua asettamaan uudelleen nähtäville, jolloin siitä on tarvittaessa mahdollista tehdä muistutus. Alla linkki uuden tarkistetun tielinjauksen sisältävään asemakaavamuutos ehdotukseen.

RantatienUusiTielinjaus_21.12.2021.pdf

Tämä 15–16 metriä leveä tiealue on suunniteltu muun muassa lumen kasaamista, jalankulkua ja pyöräilyä, viherkaistaleita, kahta ajokaistaa, piennarta ja ojaa varten. Toisin sanoen koko tiealueen leveyttä ei tulla käyttämään ajoratana. Katualue suunnitellaan tarkemmin katusuunnitelmassa, joka on mahdollista tehdä vasta asemakaavan voimaan tuon jälkeen. Katusuunnitelman ehdotus tullaan myös asettamaan nähtäville, jolloin siitä on tarvittaessa mahdollisuus tehdä muistutus.

Asemakaavanmuutosehdotus on ollut nähtävillä 20.4.2022–3.6.2022.

Nähtävillä olevaan asemakaavaan on täydennetty teknisen lautakunnan 27.4.2022 päätöksellä kolme erityismääräystä § 11, 12 ja 13 ja kaavan nähtävilläoloaikaa on pidennetty niin, että se päättyy 3.6.2022.

Asemakaavakartta.pdf

Asemakaavanselostus.pdf

Teknisen lautakunnan 14.9.2022 päätöksellä vähäisesti muutettu ja täydennetty asemakaavamuutosehdotus

Muutokset ja täydennykset:

  • Pieni korjaus Meritien varren korttelin 17 korttelialueeseen,
  • Asemakaavan liitteenä olevan rakennusinventoinnin uudelleen järjestely ja
  • Lisäys asemakaavaselostuksen kohtaan 4.3.3 Osallistuminen ja
    vuorovaikutus.

Asemakaavakartta.pdf

Asemakaavanselostus.pdf

Asemakaavanmuutosehdotus on ollut nähtävillä 31.10.2022–30.11.2022.

Asemakaavakartta.pdf

Asemakaavanselostus.pdf

Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 06.02.2023 § 4

Kaavasta valitettu hallinto-oikeuteen, joten odotamme oikeuden päätöstä.

Suunnittelija

Melinda Lundgren


Asemakaava Joutsenessa

Suunnittelualue

Kaava käsittää Nissasörenin alueen, joka jää Luodontien eteläpuolelle ja Itäläntien itäpuolelle Runebergin tuvan ympäristö mukaan lukien. Asemakaavan lopullinen laajuus selviää kaavoituksen aikana.

Suunnittelun tarkoitus

Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa viiden uuden omakotitontin muodostaminen rannalle sekä suojella Runebergin tupa ja sen ympäristö.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (päivitys 25.11.2020)

OAS.pdf

Asemakaavanmuutosehdotus on ollut nähtävillä 6.9.2023–6.10.2023.

Asemakaavakartta.pdf

Asemakaavanselostus.pdf

Suunnittelija

Sören Öhberg


Asemakaavan muutos Keskustassa

Suunnittelualue

Suunnittelualue sijaitsee Runeberginpuiston ja ratapihan välisellä alueella, noin 150 metriä kaupungin torista itään. Alue käsittää ns. Maria Malm korttelin ja viereiset kadut (Asematie, Kauppiaankatu, Choraeuksenkatu ja Jaakonkatu). Korttelissa on ollut virastotalo 1960-luvulta ja linja-autoasema. Linja-autoasema purettiin 2007 ja virastotalo 2008. Tämän jälkeen on kortteli ollut tyhjillään. Kortteli muodostaa yhteyden kaupungin keskustan ja rautatien itäpuoleisen Siikaluodon markettialueen välille.
Voimassa oleva asemakaava on vuodelta 2009. Asemakaavassa alue on osoitettu liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi (K), sekä katualueiksi

Suunnittelun tarkoitus

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on laajemman käyttötarkoituksen salliminen siten, että korttelin monimuotoisuus lisääntyisi.
Suunnittelualueella on voimassa olevassa asemakaavassa alueita osoitettu osittain muuhun käyttöön kuin suunniteltavassa asemakaavamuutoksessa. Suunnitellut muutokset, kuten asuntojen rakentaminen, eivät ole voimassa olevan asemakaavan mukaisia ja siksi tarvitaan asemakaavan muutos.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (päivitys 6.10.2021)

OAS.pdf

Suunnittelija

Melinda Lundgren


Asemakaavan muutos Itälässä

Suunnittelualue

Kaava käsittää Östanlidin sairaalatontin, Itälaaksontien autopaikkojen korttelialueen ja niihin liittyvät lähivirkistys- ja katualueet.

Suunnittelun tarkoitus

Kaavalla mahdollistetaan sairaala-alueen täydennysrakentaminen ja uusien erillisten asuinkerrostalotonttien muodostaminen alueen länsiosaan. Korttelin rakennusoikeus ja suojelutavoitteet tarkistetaan.

Asiakirjat, Östanlid

Kasvikartoitus.pdf (1.1M)
Inventointiraportti.pdf (184K)
OAS_Ostanlid.pdf (528K)

Suunnittelija

Sören Öhberg


Asemakaavan muutos Majaniemessä

Suunnittelualue

Asemakaavan muutos koskee Majaniemen kaupunginosan rakentamatonta korttelia 12 sekä sen eteläpuolella sijaitsevaa Majamäen puistoaluetta.

Suunnittelun tarkoitus

Kerho-, sosiaali- ja vapaa-ajantoimintaa palveleville rakennuksille varattu korttelialue 12 on jäänyt rakentamatta näihin päiviin sakka, eikä tarvetta asemakaavan mukaisiin tiloihin ole näköpiirissä. Kaavan muutoksen tarkoituksena on muuttaa kyseisen korttelialueen käyttötarkoitusta niin, että sinne voi rakentaa asuinpientaloja.

Asiakirjat, Majaniemi k 12

OAS_majaniemi_k12.pdf (204K)

Suunnittelija

Sören Öhberg


Asemakaavan muutos Varvetissa

Suunnittelualue

Asemakaava käsittää osan Varvettia, joka sijaitsee kaupungin luoteisosassa. Asemakaavoitettava niemi sijaitsee Varvetin pohjoisimmassa osassa.

Suunnittelun tarkoitus

Asemakaavalla luodaan puitteet ympärivuotiseen asumiseen asuinpientaloissa. Alue on yleiskaavassa varattu maanläheiseen asumiseen.

Asiakirjat, Varvetin pohjoisniemi

Kaavaluonnos_varvet.pdf (500K)
OAS_VarvetinPohjoisNiemi.pdf (184K)

Suunnittelija

Sören Öhberg


Asemakaavan muutos Hoppholmassa

Suunnittelualue

Kaava käsittää Hoppholman alueen, jota idässä rajoittaa Pirilönlahti. Suunnittelualue sijaitsee kaupungin itäosassa, itäisessä Kilisaaressa.

Suunnittelun tarkoitus

Kaavalla luodaan edellytykset ympärivuotiselle asuinpientalo asutukselle yleiskaavan mukaisesti.

Asiakirjat, Hoppholmen

Kaavaluonnos_Hopholmen.pdf (312K)
OAS_Hoppholmen.pdf (292K)

Suunnittelija

Sören Öhberg