Asemakaava ja asemakaavan muutos Alholmassa.

Suunnittelualue

Suunnittelun kohteena on Pietarsaaressa sijaitsevan UPM:n sellutehdasalueen laajennusosa.

Suunnittelun tarkoitus

Asemakaavan tavoitteena on luoda alueidenkäytölliset edellytykset alueen nykyisen käytön kehitykselle:

  • Määritellään laajennusalueen päämaankäyttötarkoitus vastaamaan laajentumistarvetta (teollisuus ja energiatuotanto)
  • Tutkitaan ja järjestellään toiminta-alueita, rakennusalueiden ja tonttien rajoja

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

OAS.pdf

Suunnittelija

Lauri Solin, Alusta Consulting Oy


Asemakaavan muutos Pirilössä.

Suunnittelualue

Suunnittelualue sijaitsee Pirilön eteläosassa, ampumaradan ja Kolpintien välissä, ja rajoittuu lännessä ampumarata-alueeseen ja EV-alueeseen, pohjoisessa ampumarataan, idässä EV-alueeseen ja etelässä Kolpintiehen. Alueen pinta-ala on noin 3,4 hehtaaria.

Suunnittelun tarkoitus

Asemakaavan ja asemakaavanmuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa suurempien, yhtenäisten
tonttien muodostaminen alueella.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

OAS.pdf

Suunnittelija

Ilmari Heinonen


Asemakaavan muutos Keskustassa.

Suunnittelualue

Suunnittelualue käsittää yhden korttelin kaupungin
keskustassa, kahden korttelin päässä torilta, ja rajoittuu Herrholminkatuun, Raatihuoneenkatuun,
Otto Maminkatuun ja Kauppiaankatuun. Katualueet otetaan tarvittaessa mukaan kaavaan.

Suunnittelun tarkoitus

Voimassa oleva asemakaava on verraten uusi, (2011) mutta käytännössä vanhentunut. Nyt on tarkoituksena kehittää korttelin itäistä tonttia (Marketor) yhdistettynä liike- ja asuintonttina. Tämä edellyttää kaavan muutosta, sillä nykyinen kaava sallii vain liikerakentamisen.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

OAS.pdf

Suunnittelija

Ilmari Heinonen


Asemakaavan muutos Pohjoisnummella.

Suunnittelualue

Suunnittelualue sijaitsee kansanomaisesti kutsutussa Skatassa eli Pohjoisnummen pohjoisosassa.
Suunnittelualue koskee Luutavuorenkatuun ja Alholminkatuun rajoittuvaa tonttia 38 korttelissa 37.

Suunnittelun tarkoitus

Nykyisessä asemakaavassa tontti on osoitettu ympäristöhäiriötä aiheuttamattomien teollisuusra-kennusten korttelialueeksi, TY Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on tontin käyttötarkoitusmerkinnän muuttaminen asuinkäyttöön omistajan tarpeen mukaan. Samalla tutkitaan miten ja kuinka paljon uudisrakentamista tontille voidaan sallia.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

OAS.pdf

Suunnittelija

AnneMo Kaitfors


Asemakaavan muutos Pikkuhiekalla.

Suunnittelualue

Suunnittelualue sijaitsee kaupungin länsiosassa. Alue rajautuu lännessä, etelässä ja pohjoisessa mereen sekä idässä metsäalueeseen. Alueella on useita osa-alueita, jotka ovat erityisen tärkeitä luonnon monimuotoisuuden kannalta. Osa-alueilla on luonnonsuojelulain mukaisia luontokohteita ja metsälaissa määriteltyjä kohteita.

Suunnittelun tarkoitus

Kaavamuutoksen tarkoituksena on jatkossakin suojella aluetta erityisen tärkeänä luonnon monimuotoisuuden kannalta. Lisäksi halu-amme selvittää, mitä mahdollisuuksia matkailualan rakennus- ja asuntovaunualueiden kehittämiselle on ja ottaa kantaa olemassa olevaan rakennuskantaan ensisijaisesti rakennusalojen ja -oikeuksien muodossa.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

OAS.pdf

Suunnittelija

Sören Öhberg


Asemakaavan muutos Lapinnevalla.

Suunnittelualue

Suunnittelualue sijaitsee Länsiväylän eteläpuolella ja Vaasantien itäpuolella, n. 900 metrin päässä kaupungin torilta. Alueella sijaitsee päiväkoti Alma, Bodgärdetin asuinkerrostalo sekä kuusi omakotitaloa. Suunnittelualueen etelä osa on valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä (RKY).

Suunnittelun tarkoitus

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on tarkistaa asemakaavan ajanmukaisuus ja tutkia mahdollisuuksia AK-korttelialueelle.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

OAS.pdf

Suunnittelija

AnneMo Kaitfors


Asemakaavan muutos Keskustassa.

Suunnittelualue

Suunnittelualue sijaitsee ydinkeskustassa torin kaakkoispuolella. Suunnittelualue käsittää koko korttelin 6 sekä sen itä- ja länsipuoliset katualueet. Kortteli koostuu niin kutsutusta Sokoksen rakennuksesta ja asuinkerrostalosta Etelänummikatu 5.

Suunnittelun tarkoitus

Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on selvittää, onko korttelin rakennusoikeuden korottaminen mahdollista ja asemakaavan tekeminen joustavammaksi, siten että asuntoja voitaisiin rakentaa myös matalan liikerakennuksen päälle.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

OAS.pdf

Suunnittelija

AnneMo Kaitfors


Asemakaava ja asemakaavan muutos Kuusisaaren kaupunginosassa.

Suunnittelualue

Suunnittelualue sijaitsee suurimmalta osaltaan Kuusisaaren kaupunginosan (Snellman), noin 3 kilometrin etäisyydellä torilta. Pohjoisin osa suunnittelualueesta sijaitsee Fiskarsissa. Suunnittelualue rajoittuu lännessä Markusholmsfladan kosteikkoon (kaavoittamaton) ja Pedersören kunnanrajaan, pohjoisessa Fiskarsintiehen (kaavoittamaton), idässä Kolpintiehen ja etelässä Kuusisaaren teollisuusalueen eteläosaan. Alueen pinta-ala on noin 18 hehtaaria.

Suunnittelun tarkoitus

Pietarsaaren kaupunki tarvitsee uusia liike- ja teollisuusrakentamisen tontteja, joita voitaisiin sijoittaa alueen nyt kaavoittamattomalle osalle.
Voimassa olevassa asemakaavassa olevia omakotikortteleita ei ole toteutettu, joten siltä osin asemakaavan voidaan katsoa olevan ohjaukseltaan vanhentunut. Kaava voi olla vanhentunut myös koskien rakentamistavan ohjausta liike-, teollisuus- ja varastorakennusten kortteleiden osalta. Tätä pitää tarkastella tarkemmin.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (päivitetty 13.9.2021)

OAS.pdf

Asemakaava- ja asemakaavanmuutosehdotus on ollut nähtävillä 17.1.2022–16.2.2022

Asemakaavakartta.pdf

AsemakaavanSelostus.pdf

Asemakaava- ja asemakaavanmuutosehdotus on ollut nähtävillä 31.10.2022–30.11.2022

Asemakaavakartta.pdf

AsemakaavanSelostus.pdf

Mahdolliset muistutukset on jätettävä nähtävilläoloajan kuluessa osoitettuna kaupunginhallitukselle, Strengberginkatu 1, 68600 Pietarsaari, tai sähköpostitse kirjaamo@pietarsaari.fi. Sähköpostin aiheeksi tulee antaa kaavatunnus ”Kaava 034 muistutus”.

Suunnittelija

AnneMo Kaitfors


Asemakaava ja asemakaavan muutos Uusitien kaupunginosassa.

Suunnittelualue

Suunnittelualue sijaitsee kaupungin itäosassa n. 2 kilometriä torilta. Alueen pinta-ala on noin 48 hehtaaria. Suunnittelualueen länsi- ja eteläosa kaupunginosassa 24, Uusitie, käsittää korttelit 1-8, jotka on osoitettu voimassa olevassa asemakaavassa pääosin liike-, varasto- ja teollisuusrakennuksille ja osin asuin- ja puutarharakennuksille ja erillispientaloille. Korttelialueiden lisäksi on kaavassa luonnollisesti tarvittavat katualueet ja pari viheraluetta puskurivyöhykkeinä. Alueen itäosalla ei ole asemakaavaa.

Suunnittelun tarkoitus

Pietarsaaren kaupunki tarvitsee uusia liike- ja teollisuusrakentamisen tontteja, joita voitaisiin sijoittaa alueen nyt kaavoittamattomalle osalle.
Voimassa olevassa asemakaavassa olevia omakotikortteleita ei ole toteutettu, joten siltä osin asemakaavan voidaan katsoa olevan ohjaukseltaan vanhentunut. Kaava voi olla vanhentunut myös koskien rakentamistavan ohjausta liike-, teollisuus- ja varastorakennusten kortteleiden osalta. Tätä pitää tarkastella tarkemmin.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

OAS.pdf

Suunnittelija

Melinda Lundgren


Asemakaavan muutos Luutavuoressa

Suunnittelualue

Suunnittelualue sijaitsee Luutavuoren kaupunginosassa Pohjoisnummen pohjoispuolella noin 1 kilometrin etäisyydellä torilta. Suunnittelualue rajoittuu lännessä Alholminkatuun/Alholmintiehen, pohjoisessa Ristikarintiehen, idässä rautatiehen ja etelässä Luutavuorenkatuun.

Suunnittelun tarkoitus

Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on tutkia KWH-konsernin toimintojen laajentumismahdollisuuksia alueella. Samalla tutkitaan liikenne järjestelmän muutoksia Luutavuoren kadun liikenteen rauhoittamiseksi. Tämän lisäksi tutkitaan suojatun Ristikarin koulukiinteistön osalle sopiva käyttötarkoitus ja rajat.

Osallistumis ja arviointi suunnitelma (päivitetty 15.12.2021)

PDB.pdf

Asemakaavamuutoksen luonnos on ollut nähtävillä 22.4.2022–23.5.2022

Asemakaavakartta.pdf

AsemakaavanSelostus.pdf

Asemakaavaehdotus on ollut nähtävillä 17.3-17.4.2023

AsemakaavakarttaEhdotus.pdf

AsemakaavanSelostusEhdotus.pdf

Suunnittelija

AnneMo Kaitfors


Asemakaavan muutos Keskustassa

Suunnittelualue

Suunnittelualue sijaitsee keskustassa, noin 270 metriä torilta. Suunnittelu koskee 3 kaupunginosan Keskustan korttelia 9 sekä puisto- (Concordia-aukio) että katualueita (Loveret, Concordiankuja) kaupunginosassa 3, Keskusta.

Suunnittelun tarkoitus

Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on tutkia salliiko kaupunkikuva ja -maisema toimenpiteet, ja onko olemassa fyysisiä edellytyksiä suurimman sallitun kerroskorkeuden ja rakennusoikeuden korottamiselle tontilla nro 26 Visasmäen varrella.

Osallistumis ja arviointi suunnitelma

PDB.pdf

Asemakaavamuutoksen luonnos on ollut nähtävillä 21.7.–24.8.2021

Asemakaavakartta_luonnos.pdf

AsemakaavanSelostus_luonnos.pdf

Asemakaavan muutosehdotus on ollut nähtävillä 28.12.2021–26.1.2022

Asemakaavakartta_ehdotus.pdf

AsemakaavanSelostus_ehdotus.pdf

Mahdolliset muistutukset on jätettävä nähtävilläoloajan kuluessa osoitettuna kaupunginhallitukselle, Strengberginkatu 1, 68600 Pietarsaari, tai sähköpostitse kirjaamo@pietarsaari.fi. Sähköpostin aiheeksi tulee antaa kaavan työnumero ”Kaava 029 muistutus”.

Suunnittelija

Sören Öhberg


Vaikutuksiltaan vähäinen asemakaavamuutos Pohjoisnummella

Suunnittelualue

Alue sijaitsee Ebba Brahen puistikon ja Pursisalmenkadun jatkeen välissä.

Suunnittelun tarkoitus

Kaavan tarkoituksena on korjata määräys, joka antoi väärän tulkintamahdollisuuden. Rakennusten korkeudet määrätään siten, että ullakkotilat on mahdollista ottaa asuin käyttöön, niin kuin edellisenkin kaavan alkuperäinen tarkoituksena oli.

Osallistumis ja arviointisuunnitelma

OAS.pdf

Vaikutuksiltaan vähäinen asemakaavan muutosehdotus on ollut nähtävillä 5.6.2020–19.7.2020.

Asemakaavakartta.pdf

Asemakaavanselostus.pdf

Suunnittelija

Sören Öhberg


Asemakaavamuutos Keskustassa

Suunnittelualue

Suunnittelualue sijaitsee ydinkeskustan itäosassa n. 300 metriä torilta. Suunnittelualue käsittää kaupunginosassa 2 Keskusta, korttelin 11 osan, joka on osoitettu LPA-alueeksi voimassa olevassa asemakaavassa, sekä katu- että puistoalueen.

Suunnittelun tarkoitus

Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on selvittää kaupungin strategian mukaisesti alueen tiivistämismahdollisuus asunto-, kauppa- ja konttorirakennuksilla.

Osallistumis ja arviointisuunnitelma

OAS.pdf

Asemakaavamuutoksen luonnos on ollut nähtävillä 19.6.2020–19.7.2020

Asemakaavakartta.pdf

AsemakaavanSelostus.pdf

Asemakaavamuutosehdotus on ollut nähtävillä 9.12.2020–8.1.2021

Asemakaavakartta.pdf

AsemakaavanSelostus.pdf

Video (youtube)

Teknisen lautakunnan päätöksen 14.4.2021 § 69 mukaisesti muutettu asemakaavaehdotus.

Asemakaavakartta.pdf

AsemakaavanSelostus.pdf

Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 3.5.2021§ 25.

Asemakaavamuutosehdotuksesta on jätetty valitus hallinto-oikeuteen ja odotamme hallinto-oikeuden päätöstä.

Hallinto-oikeus kumosi valituksen ja Korkeimpaan halllinto-oikeuteen ei ole jätetty valitusta määräaikana, joten hallinto-oikeuden päätös jäi voimaan.

Asemakaava on kuulutettu voimaan tulleeksi 15.11.2022.

Suunnittelija

Sören Öhberg


Asemakaavan muutos Pohjoisnummella

Suunnittelualue

Suunnittelualue sijaitsee Pohjoisnummen kaupunginosassa noin 400 metriä ydinkeskustasta pohjoiseen. Alue rajoittuu lännessä Ebba Brahen puistikkoon, pohjoisessa Laivurin katuun, idässä Satamakatuun ja etelässä Satamakadun-Loveretin 1700-luvun rakennusryhmään, joka on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö.

Suunnittelun tarkoitus

Kaavan tarkoituksena on mahdollistaa Mariahemmetin laajennus. Tätä varten on tontin asemakaavan mukaista rakennusoikeutta nostettava.

Osallistumis ja arviointisuunnitelma

OAS.pdf

Asemakaavanmuutosehdotus on ollut nähtävillä 17.5.2019–17.6.2019.

Asemakaavakartta.pdf

Asemakaavanselostus.pdf

Mahdolliset muistutukset on jätettävä nähtävilläoloajan kuluessa osoitettuna kaupunginhallitukselle, Strengberginkatu 1, 68600 Pietarsaari, tai sähköpostitse kirjaamo@pietarsaari.fi. Sähköpostin aiheeksi tulee antaa kaavatunnus ”Kaava 014 muistutus”.

Suunnittelija

Melinda Lundgren


Rantatien Asemakaava

Suunnittelualue

Suunnittelualue sijaitsee kaupungin keskustan luoteispuolella, n. 1,2 kilometriä torilta. Alue käsittää nykyisen Rantatien (1) Hakamaanreitiltä Läntiselle Rengastielle, kaavoittamattoman alueen ranta- ja vesialueita Vanhassa satamassa (2a ja 2b), Rantatien eteläpuoleisen asuinkorttelin (3), kaavoittamattomia alueita Skutnäsinkadun ja Vesiniemen välillä (4) sekä kaavoittamattoman alueen Hällanintien varrella (5).

Suunnittelun tarkoitus

Asemakaava- ja asemakaavamuutosehdotuksen tavoitteena on mahdollistaa Rantatien rakentaminen kokoojakaduksi kaupungin luoteisosista Ebba Brahen puistikolle. Samalla luodaan muutamia uusia omakotitontteja ja päivitetään Skutnäsin rannanläheisten korttelien vanhentunut kaava niin, että esimerkiksi rakennusoikeudet saadaan riittäviksi.

Osallistumis ja arviointi suunnitelma (päivitetty 10.6.2021)

OAS.pdf

Asemakaavamuutoksen luonnos on ollut nähtävillä 13.12.2020–14.12.2020.

AsemakaavaluonnoksenKartta.pdf

AsemakaavaluonnoksenSelostus.pdf

Asemakaavamuutosehdotus on ollut nähtävillä 15.9.–15.10.2021

Asemakaavakartta.pdf

AsemakaavanSelostus.pdf

Rantatien asemakaavaehdotuksen uusi tarkistettu tielinjaus paalutetaan maastoon.

Rantatien asemakaavaehdotusta on tarkistettu annettujen huomautusten ja muistutusten johdosta.

Rantatien tiealue on paalutettu maastoon joulukuussa 2021 muutetun asemakaavaehdotuksen mukaisesti.

Tarkistettavana oleva asemakaavaehdotus tullaan myöhemmin sen valmistuttua asettamaan uudelleen nähtäville, jolloin siitä on tarvittaessa mahdollista tehdä muistutus. Alla linkki uuden tarkistetun tielinjauksen sisältävään asemakaavamuutos ehdotukseen.

RantatienUusiTielinjaus_21.12.2021.pdf

Tämä 15–16 metriä leveä tiealue on suunniteltu muun muassa lumen kasaamista, jalankulkua ja pyöräilyä, viherkaistaleita, kahta ajokaistaa, piennarta ja ojaa varten. Toisin sanoen koko tiealueen leveyttä ei tulla käyttämään ajoratana. Katualue suunnitellaan tarkemmin katusuunnitelmassa, joka on mahdollista tehdä vasta asemakaavan voimaan tuon jälkeen. Katusuunnitelman ehdotus tullaan myös asettamaan nähtäville, jolloin siitä on tarvittaessa mahdollisuus tehdä muistutus.

Asemakaavanmuutosehdotus on ollut nähtävillä 20.4.2022–3.6.2022.

Nähtävillä olevaan asemakaavaan on täydennetty teknisen lautakunnan 27.4.2022 päätöksellä kolme erityismääräystä § 11, 12 ja 13 ja kaavan nähtävilläoloaikaa on pidennetty niin, että se päättyy 3.6.2022.

Asemakaavakartta.pdf

Asemakaavanselostus.pdf

Teknisen lautakunnan 14.9.2022 päätöksellä vähäisesti muutettu ja täydennetty asemakaavamuutosehdotus

Muutokset ja täydennykset:

  • Pieni korjaus Meritien varren korttelin 17 korttelialueeseen,
  • Asemakaavan liitteenä olevan rakennusinventoinnin uudelleen järjestely ja
  • Lisäys asemakaavaselostuksen kohtaan 4.3.3 Osallistuminen ja
    vuorovaikutus.

Asemakaavakartta.pdf

Asemakaavanselostus.pdf

Asemakaavanmuutosehdotus on ollut nähtävillä 31.10.2022–30.11.2022.

Asemakaavakartta.pdf

Asemakaavanselostus.pdf

Mahdolliset muistutukset on jätettävä nähtävilläoloajan kuluessa osoitettuna kaupunginhallitukselle, Strengberginkatu 1, 68600 Pietarsaari, tai sähköpostitse kirjaamo@pietarsaari.fi. Sähköpostin aiheeksi tulee antaa kaavatunnus ”Kaava 026 muistutus”.

Suunnittelija

Melinda Lundgren


Asemakaava Joutsenessa

Suunnittelualue

Kaava käsittää Nissasörenin alueen, joka jää Luodontien eteläpuolelle ja Itäläntien itäpuolelle Runebergin tuvan ympäristö mukaan lukien. Asemakaavan lopullinen laajuus selviää kaavoituksen aikana.

Suunnittelun tarkoitus

Joutsenen alueen asemakaavan laatimisen tavoitteena on mahdollistaa alueen tarkoituksenmukainen kehittäminen monipuolista vapaa-ajantoimintaa varten yksityisille, yrityksille ja yhteisöille virkistys-, kuntoilu-, urheilu- ja muuhun vastaavaan toimintaan.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (päivitys 25.11.2020)

OAS.pdf

Suunnittelija

Sören Öhberg


Asemakaavan muutos Keskustassa

Suunnittelualue

Suunnittelualue sijaitsee Runeberginpuiston ja ratapihan välisellä alueella, noin 150 metriä kaupungin torista itään. Alue käsittää ns. Maria Malm korttelin ja viereiset kadut (Asematie, Kauppiaankatu, Choraeuksenkatu ja Jaakonkatu). Korttelissa on ollut virastotalo 1960-luvulta ja linja-autoasema. Linja-autoasema purettiin 2007 ja virastotalo 2008. Tämän jälkeen on kortteli ollut tyhjillään. Kortteli muodostaa yhteyden kaupungin keskustan ja rautatien itäpuoleisen Siikaluodon markettialueen välille.
Voimassa oleva asemakaava on vuodelta 2009. Asemakaavassa alue on osoitettu liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi (K), sekä katualueiksi

Suunnittelun tarkoitus

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on laajemman käyttötarkoituksen salliminen siten, että korttelin monimuotoisuus lisääntyisi.
Suunnittelualueella on voimassa olevassa asemakaavassa alueita osoitettu osittain muuhun käyttöön kuin suunniteltavassa asemakaavamuutoksessa. Suunnitellut muutokset, kuten asuntojen rakentaminen, eivät ole voimassa olevan asemakaavan mukaisia ja siksi tarvitaan asemakaavan muutos.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (päivitys 6.10.2021)

OAS.pdf

Suunnittelija

Melinda Lundgren


Asemakaavan muutos Itälässä

Suunnittelualue

Kaava käsittää Östanlidin sairaalatontin, Itälaaksontien autopaikkojen korttelialueen ja niihin liittyvät lähivirkistys- ja katualueet.

Suunnittelun tarkoitus

Kaavalla mahdollistetaan sairaala-alueen täydennysrakentaminen ja uusien erillisten asuinkerrostalotonttien muodostaminen alueen länsiosaan. Korttelin rakennusoikeus ja suojelutavoitteet tarkistetaan.

Asiakirjat, Östanlid

Kasvikartoitus.pdf (1.1M)
Inventointiraportti.pdf (184K)
OAS_Ostanlid.pdf (528K)

Suunnittelija

Sören Öhberg


Asemakaavan muutos Majaniemessä

Suunnittelualue

Asemakaavan muutos koskee Majaniemen kaupunginosan rakentamatonta korttelia 12 sekä sen eteläpuolella sijaitsevaa Majamäen puistoaluetta.

Suunnittelun tarkoitus

Kerho-, sosiaali- ja vapaa-ajantoimintaa palveleville rakennuksille varattu korttelialue 12 on jäänyt rakentamatta näihin päiviin sakka, eikä tarvetta asemakaavan mukaisiin tiloihin ole näköpiirissä. Kaavan muutoksen tarkoituksena on muuttaa kyseisen korttelialueen käyttötarkoitusta niin, että sinne voi rakentaa asuinpientaloja.

Asiakirjat, Majaniemi k 12

OAS_majaniemi_k12.pdf (204K)

Suunnittelija

Sören Öhberg


Asemakaavan muutos Varvetissa

Suunnittelualue

Asemakaava käsittää osan Varvettia, joka sijaitsee kaupungin luoteisosassa. Asemakaavoitettava niemi sijaitsee Varvetin pohjoisimmassa osassa.

Suunnittelun tarkoitus

Asemakaavalla luodaan puitteet ympärivuotiseen asumiseen asuinpientaloissa. Alue on yleiskaavassa varattu maanläheiseen asumiseen.

Asiakirjat, Varvetin pohjoisniemi

Kaavaluonnos_varvet.pdf (500K)
OAS_VarvetinPohjoisNiemi.pdf (184K)

Suunnittelija

Sören Öhberg


Asemakaavan muutos Hoppholmassa

Suunnittelualue

Kaava käsittää Hoppholman alueen, jota idässä rajoittaa Pirilönlahti. Suunnittelualue sijaitsee kaupungin itäosassa, itäisessä Kilisaaressa.

Suunnittelun tarkoitus

Kaavalla luodaan edellytykset ympärivuotiselle asuinpientalo asutukselle yleiskaavan mukaisesti.

Asiakirjat, Hoppholmen

Kaavaluonnos_Hopholmen.pdf (312K)
OAS_Hoppholmen.pdf (292K)

Suunnittelija

Sören Öhberg