Yksityistiet

Suomen tieverkko on hallinnollisesti jaettu maanteihin, katuihin ja yksityisteihin. Valtio on tienpitäjä maanteiden osalta ja kunta asemakaava-alueella sijaitsevien katujen osalta. Yksityisteiden osalta tien kunnossapitovelvollisuus on tiekunnalla tai yksityisten teiden tieosakkailla.

Pietarsaaren kaupunki on vuonna 2021 päättänyt (tekninen lautakunta 18.12.2021 ja kaupunginhallitus 10.1.2022), että kaupunki lopettaa yksityisteiden nykyiset tienpitotyöt. Tämän päätöksen myötä kaikki tienpitoon, mukaan lukien tievalaistukseen, liittyvät kirjalliset ja suulliset sopimukset muuttuvat.

Seuraavat tienpitotyöt lakkautetaan tulevina vuosina:

 • talvikunnossapito päättyy.
 • pölynsidonta päättyy.
 • tienvarsien niitto päättyy.
 • päällysteiden ylläpito ja hoitaminen päättyy.
 • sorateiden sorastus ja lanaus päättyy.
 • liikennemerkkien ja muiden liikenteenohjauslaitteiden ylläpito ja huolto päättyy.
 • tievalaistuksen ylläpito ja huolto päättyy teknisten muutosten valmistuttua.

Aikataulu tienhoitotöiden valmistumisesta julkaistaan ​​viimeistään syksyn aikana.

Kaupunki tiekunnan tieosakkaana

Kuntien tieosakkuus voi perustua kiinteistön omistukseen yksityistien vaikutusalueella.

Kaupungin viranhaltijat eivät osallistu tai toimi tiekunnan hallituksissa tai toimitsijamiehenä. Kaupungin tieosakkaina toimivien osastojen edustajat osallistuvat ainoastaan tiekunnan kokouksiin.

Tämä voi koskea seuraavia kaupungin osastoja:

 • kaupungin omistamia urheilu- tai vapaa-ajantiloja, kunnallistekninen osasto
 • katualueet, kunnallistekninen osasto
 • maa- tai metsäalueet, mittausosasto
 • koulut tai muut kaupungin omistamat rakennukset, tilanhallinto
 • tien varrella olevat vesihuoltolaitteistot, Pietarsaaren Vesi 

Kutsut tiekunnan vuosikokouksiin osoitetaan:

Pietarsaaren kaupunki

Mittausosasto

Strengberginkatu 1

68600 Pietarsaari

Avustukset

Tienpitoavustukset

Pietarsaaren kaupunki on myös päättänyt, että tiekunnat voivat hakea taloudellista tukea kaupungilta tienpitoa varten. Tämä kuitenkin edellyttää, että kaikki edellytykset avustuksen myöntämiselle täyttyvät.

Edeltävän vuoden peruskorjaus- ja kunnossapitoavustushakemus on oltava toimitettuna vuosittain 30.3. klo 12.00 mennessä. Jos 30.3. on pyhäpäivä, hakemus toimitetaan seuraavan viikon ensimmäisenä arkipäivänä klo 12.00 mennessä. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Lomake avustushakemusta varten (länk till .PDF och word”)

Tietoa avustusehdoista ja kunnossapitoluokista (länk till .PDF Huom! 2kpl eri”)

Pietarsaaressa yksityistiet on jaettu kunnossapitoluokkiin. Tiekunnat tai tieosakkaat voivat anoa kunnossapitoluokan muuttamista. Anomus lähetetään tekniselle lautakunnalle.

Anomus lähetetään osoitteeseen

Pietarsaaren kaupunki

Kunnallistekninen osasto

Strengberginkatu 1

68600 Pietarsaari

Anomus voi myös lähettää sähköpostitse enskildavagar@jakobstad.fi

Peruskorjausavustus

Tiekunnat voivat myös hakea avustusta tien peruskorjausta varten. Avustushakemus on jätettävä viimeistään 30.4. suunniteltua työtä edeltävänä vuonna.

Tietoa peruskorjausavustuksista länk till .PDF”

Hakulomake peruskorjausavustuksille länk till .PDF och Word”

Yksityisteille voidaan myös hakea valtiontukea ELY-keskuksen kautta. Lisätietoja ja ohjeet ELY-keskuksen verkkosivuilla:

https://www.ely-keskus.fi/yksityistieavustukset

Suostumus ohjauslaitteen asettamiselle

Yksityistielain 25 §:n mukaan: ”Tielle on asetettava tieosakkaiden liikennetarpeiden, liikenneturvallisuuden ja tiestä aiheutuvien haittojen tarpeellisen ehkäisemisen kannalta välttämättömät liikenteen ohjauslaitteet.”

Tieliikennelain 71 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan ”Liikenneohjauslaitteen asettaa tienpitäjä saatuaan siihen kunnan suostumuksen” sekä 3 momentti ”Edellä 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettua suostumusta ei tarvita tien kunnon taikka tiellä tai sen vieressä tehtävän työn vuoksi tarpeellisten ja tilapäisten liikenteenohjauslaitteiden asettamiseen.”

Pietarsaaressa vastaava suunnittelija antaa suostumuksen liikenneohjauslaitteen asettamiselle.

Hakemukseen on liitettävä seuraavat liitteet: tiekunnan kokouksen päätös, kartta ja perustelut liikennemerkin hakemiselle.

Hakemus lähetetään osoitteeseen:

Pietarsaaren kaupunki

Kunnallistekninen osasto

Strengberginkatu 1

68600 Pietarsaari

Muu neuvonta ja tietoa

Pietarsaaren kaupunki neuvoo tieasioissa. Maanmittauslaitos neuvoo laajemmin tieasioissa.

Verkkosivut

Yksityistielaki: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2018/20180560

Valtioneuvoston asetus yksityisteistä: https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20181069

Maanmittauslaitos: https://www.maanmittauslaitos.fi/

Väylävirasto: https://vayla.fi/etusivu

Ilmoitus Digiroad-järjestelmään: https://vayla.fi/vaylista/aineistot/digiroad

Suomen tieyhdistys: https://www.tieyhdistys.fi/

Tievahti: https://tievahti.fi/